Nieuws

Welzijnseisen vleeskuikens binnenkort aangescherpt

Binnenkort gaat het Vleeskuikenbesluit 2010 in. In het besluit staan strengere regels om het welzijn van vleeskuikens te verhogen. Minister Verburg van het ministerie van LNV heeft het besluit nader toegelicht in een brief aan de Tweede Kamer.

Met het Vleeskuikenbesluit 2010 implementeert Nederland de Europese richtlijn 2007/43/EG die per 30 juni 2010 van kracht is. Minister Verburg is nog in gesprek met het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) over zijn intentie de regeling IKB Kip zo veel mogelijk te benutten bij de uitvoering van het Vleeskuikenbesluit 2010. In dit geval zullen de betreffende welzijnsvoorschriften worden gecontroleerd tijdens de reguliere jaarlijkse controles op alle bij IKB Kip aangesloten vleeskuikenbedrijven.

Entreemonitoring en controle op uitval

De Algemene Inspectiedienst (AID) voert momenteel een entreemonitoring op alle vleeskuikenbedrijven die zich bij Dienst Regelingen hebben aangemeld voor de maximale bezettingsdichtheid van 42 kilogram per m2. Hoofddoel hiervan is om de stalspecificaties, zoals die door de vleeskuikenhouders zijn opgegeven bij de aanmelding, te verifiëren. Daarnaast wordt ook gekeken of de vleeskuikenhouders in algemene zin kunnen voldoen aan de eisen die het besluit stelt aan het houden van vleeskuikens op de maximale bezettingsdichtheid. De controle op uitval vormt ook een onderdeel van een continu monitoringsprogramma met betrekking tot het welzijn van vleeskuikens. In dit kader dienen voor elke stal de sterftecijfers van elk opgezet koppel door de eigenaar of houder te worden geregistreerd. Dit doen de pluimveehouders al. Er zal ook jaarlijks toezicht worden gehouden op de naleving van het Vleeskuikenbesluit 2010 door middel van controles op de bedrijven zelf.

Kennis en cursussen

Het is goed dat de sector zich blijft bijscholen. In het najaar organiseert de sector een voorlichtingsdag over het welzijn van vleeskuikens met bijzondere aandacht voor hakdermatitis. Er komen ook scholingsdagen over de praktijkgids voor het diergericht pluimvee houden (“Kipsignalen”) om de houders bewuster te maken van de mogelijkheden welzijnsproblemen eerder te onderkennen. De sector is voornemens zich in te spannen om de kennis over welzijn te vergroten.

Verder zal het Kenniscentrum Aequor “welzijn” als een zogenaamde certificeerbare eenheid opnemen in het kwalificatiedossier voor de MBO-opleiding “dierverzorger-uitstroom hokdieren”. Een dergelijke certificeerbare eenheid wordt dan een verplicht onderdeel voor leerlingen die deze opleiding aan een AOC zullen volgen. Deze eenheid geldt daarnaast als passende cursus en kan ook los worden aangeboden aan andere (beginnende) vleeskuikenhouders.

Hakdermatitis en voetzoollaesies

De norm voor hakdermatitis, die in het Vleeskuikenbesluit in werking treedt per 1 januari 2011, is bepaald op basis van metingen in 2009 in twee grote pluimveeslachthuizen. De norm wordt vastgesteld op 15% op 100 beoordeelde vleeskuikens. Dit betekent dat bedrijven waarbij de jaarlijkse gemiddelde score boven 15% ligt niet langer een bezettingsdichtheid hoger dan 39 kilo per m2 mogen hanteren. In de loop van 2011 zal er ook een norm voor voetzoollaesies worden bepaald. Deze moet per 1 juli 2012 van kracht worden en zal de norm voor hakdermatitis op termijn geheel vervangen. De betreffende norm zal vervolgens stapsgewijs worden aangescherpt.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)