Nieuws

Werken aan palingstandherstel, voor nu en later

Stichting DUPAN wil de aalsector verduurzamen: behoeften van de huidige generatie moeten worden vervuld zonder dat dit de mogelijkheden voor toekomstige generaties om hun behoeften te vervullen aantast.

Voornoemde definitie van duurzaamheid, een vertaling uit het Engels uit de koker van de Brundtland-commissie, vormt voor DUPAN (Duurzame Palingsector Nederland) het uitgangspunt. Dit is terug te lezen in het rapport Duurzaam aalbeheer op basis van balansberekeningen, een verslag van onderzoek naar een betere balans tussen de palingstand enerzijds en vangst en kweek anderzijds. Onderdeel van de balansberekeningen is een deelrapport voor zowel de palingvisserij als –kwekerij.

Samenwerking beroepssector

In het rapport wordt gesteld dat blind vertrouwen in de overheid die verantwoordelijk is voor de veranderingen in het leefgebied en de teruggelopen migratiemogelijkheden van de paling [...] naïef mag worden genoemd. ‘Vooral in tijden van bezuinigingen en deregulering’. Zoals ook te lezen is in een nieuwsbericht op de site van DUPAN is samenwerking met de beroepssector ‘dé manier om het herstel te bevorderen en paling een duurzame toekomst te geven’.

Invloed sector reduceren tot nul

Uitgangspunt van het onderzoek was of de invloed van de palingsector tot nul kan worden teruggebracht. Onttrekking van glasaal uit het buitenwater door kwekerijen mag geen invloed hebben op het aalbestand. En de visserij mag het evenwicht -ontrekking van rode aal/schieraal versus productie in het buitenwater- niet verstoren. Ook is onderzocht of het decentraal aalbeheer naar andere gebieden kan worden uitgerold.

Een nulbalans blijkt haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar, maar om dit te bereiken zijn diverse maatregelen nodig. DUPAN en Kust & Zee pleiten voor veertien globale maatregelen, waaronder het versterken van samenwerkingsverbanden, het opstellen van een gezamenlijk maatregelenpakket en diverse uitgangspunten en maatregelen voor een geslaagd decentraal aalbeheer.

Kweker en visser

De voorstellen behelzen ook overbruggingsmaatregelen, zoals het blijven uitvoeren van ‘paling over de dijk’ totdat pompen en gemalen visvriendelijk zijn. Dit ‘scenario’ wordt ook beschreven in het deelrapport voor de palingkwekerij, samen met nog vier andere scenario’s. Betreffende palingvisserij wordt gesteld dat 40% van de schieraal moet kunnen uittrekken naar zee om aan voornoemd duurzaamheidscriterium te kunnen voldoen/om de nulbalans te bereiken. Per gebied, zo stellen de onderzoekers, is berekening van de visserijdruk mogelijk, evenals decentraal aalbeheer.

Het onderzoek is uitgevoerd door Witteveen+Bos in samenwerking met diverse anderen. Hoofdaanvrager is DUPAN, medeaanvragers waren de Vereniging Kust & Zee, Ursa Major Services B.V. namens de PO IJsselmeer en de Algemene Bond van Binnenvissers Noordwest Overijssel.


(Bron foto: Thinkstock)