Nieuws

Wetenschappers roepen op tot een bredere benadering van biodiversiteit om het tij te keren

In een publicatie in Nature Sustainability, roepen wetenschappers op tot een bredere en pluralistische benadering van biodiversiteit. Vaak wordt biodiversiteit benaderd vanuit een wetenschappelijke invalshoek waarin soorten en beschermde gebieden centraal staan. Maar deze aanpak gaat voorbij aan de verschillende waarden en perspectieven van mensen. Volgens de schrijvers belemmert deze beperkte definitie van biodiversiteit de rechtvaardigheid en effectiviteit van pogingen om het verlies terug te dringen.

In het artikel “Biodiversity and the challenge of pluralism” (biodiversiteit en de uitdaging van het pluralisme) staat dat de definitie van biodiversiteit die veel beschermingsprogramma’s en -organisaties hanteren, die voornamelijk gericht is op tot de verbeelding sprekende soorten en beschermde gebieden, haaks staat op de vele verschillende manieren waarop mensen om de natuur geven, kennen, waarderen en ervan afhankelijk zijn. De auteurs, een interdisciplinair team van biodiversiteitswetenschappers uit de economie, sociale en politieke wetenschappen, geografie en ecologie, zien een discrepantie tussen de dominante wijze waarop de natuurbeschermingsbeweging biodiversiteit zien en het brede palet aan visies van mensen, waaronder gemarginaliseerde gemeenschappen.

Herijking van het begrip

De auteurs pleiten voor een herijking van het begrip biodiversiteit op nationaal en internationaal niveau. Er is een bredere benadering nodig die rekening houdt met de vele wijzen waarop de natuur van belang is voor mensen. Niet alleen de verscheidenheid aan soorten, maar ook de verscheidenheid van leven op aarde, inclusief de mens, en de verscheidenheid aan relaties tussen deze levensvormen. Dit draagt bij aan beschermingsmaatregelen waarin de rechten van gemarginaliseerde gemeenschappen, inheemse gemeenschappen in het bijzonder, gerespecteerd worden. Hierin moet ruimte zijn voor hun traditionele kennis van ecologie en duurzame gebruiken. Het zijn immers vaak juist deze gemeenschappen die lijden onder onrecht, bijvoorbeeld doordat zij ontheemd worden.

Oorzaken blootleggen

Zo’n pluralistische benadering is ook nodig om de onderliggende oorzaken van het verlies aan biodiversiteit, en hoe deze zich verhoudt tot wereldwijde ongelijkheid, bloot te leggen De schrijvers benadrukken dat machtspolitiek en gevestigde belangen meegenomen dienen te worden in het ontdekken wie gebaat is bij de verwoesting van biodiversiteit, waar de verantwoordelijkheden liggen, en hoe schadelijke activiteiten gestopt kunnen worden.

Unai Pascual, van het Basque Centre for Climate Change en eerste auteur van de publicatie: “Om te komen tot oorzaken en oplossingen, moeten biodiversiteitswetenschappers, uitvoerders en beleidsmakers niet alleen kijken naar dier- en plantensoorten, maar ook naar de waarden die mensen aan de natuur geven. Ook als die verschillen. Het is hoog tijd om deze in te bedden in de aanpak wereldwijd.” Esther Turnhout, co-auteur vanuit Wageningen University & Research, vult aan: ‘De internationale gemeenschap moet erkennen dat een smalle wetenschappelijke benadering van biodiversiteit heeft geleid tot onrechtvaardigheid en een gebrek aan effectiviteit. Een bredere kennisbasis gebaseerd op natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en niet-wetenschapellijke kennis draagt bij aan een beter begrip van wat biodiversiteit is, waarom het belangrijk is, en welke waarden en belangen daarbij een rol spelen.’

Convention on Biological Diversity

Deze publicatie in Nature Sustainability is bedoeld als bijdrage aan het debat op de Convention on Biological Diversity, die nu gepland staat voor oktober 2021 in Kunming, China. The schrijvers hopen dat hun roep om pluralisme zal bijdragen aan het vaststellen van biodiversiteitsdoelen, targets en indicatoren voor de komende decennia.

Het artikel is ook een eerbetoon aan een van de auteurs, professor Georgina Mace van University College London, die voor de publicatie overleed. Georgina Mace was een fervent voorstander van inclusieve en interdisciplinaire benaderingen in de biodiversiteitswetenschappen.