Nieuws

Zandmotor 'voldoet aan merendeel verwachtingen'

'Voor zover (nu) is vast te stellen, voldoet de Zandmotor (zand-schiereiland, red.) aan het merendeel van de gestelde verwachtingen of is er reden om aan te nemen dat dit op termijn alsnog gebeurt'.

Dit staat in Water Matters, het kenniskatern dat tweemaal per jaar verschijnt als bijlage van maandblad H20. In het artikel De Zandmotor, doet-ie het of doet-ie het niet? worden de verwachtingen ten aanzien van het zandeiland voor de kust van Zuid-Holland onder de loep genomen.

Gestelde verwachtingen

Het in 2011 'gereedgekomen' schiereiland waarvoor 21,5 miljoen m3 zand is aangelegd, zou onder meer moeten zorgen voor natuurlijke duinaangroei, de basiskustlijn moeten handhaven, het kustfundament moeten 'voeden' en voor recreatie moeten dienen. Daarbij is het ook de wens dat deze vorm van kustbehoud minder kost dan de gebruikelijke zandsuppleties welke bovendien een grote impact op het ecosysteem hebben. Water Matters meldt dat deze suppleties meestal elke drie tot vijf jaar worden herhaald. 'Hierbij wordt alle bodemleven onder het zand begraven. Tegen de tijd dat het ecosysteem zich heeft hersteld, komt vaak de volgende suppletie er alweer aan'.

Behaalde resultaten

Door verstuiving vanaf het eiland vormt zich nu al een nieuwe duinregel aan de zeezijde van de bestaande zeereep. De verstuiving naar het achterliggende duingebied verloopt langzaam. Verder is op grond van metingen van de bodemligging vastgesteld dat twee jaar na de aanleg** zo’n 10% van het aangebrachte zand verplaatst is. Water Matters: 'Dit is in lijn met de voorspelde ontwikkeling'. Ook de zeewaartse begrenzing van het schiereiland ontwikkelt zich volgens de voorspellingen. Betreffende het kustfundament -het zand moet op de diepere onderwateroever terechtkomen, zodat die zich aanpast aan de stijgende zeespiegelstijging- zou nu geen eenduidig beeld te geven zijn. Tot slot blijkt het schiereiland voor veel recreanten een gewilde trekpleister te zijn.

Ecologie

In het artikel worden verder de volgende nevendoelen benoemd: het ontwikkelen van natuurwaarden voor vooroever, intergetijdegebied, strand en duinen. De eerste aanwijzingen zouden positief zijn. 'De hoeveelheden en de soortenrijkdom van bodemdieren en vis in het gebied zijn toegenomen', maar definitieve conclusies moeten nog volgen. Op jonge duinen komt verder pioniervegetatie, als zeeraket, voor en de Zandmotor fungeert als rust- en foerageerplaats voor vogels en zeezoogdieren. Verder dient de getijlagune als kraamkamer voor grote aantallen jonge vis en schaaldieren, maar de lagune wordt naar verwachting in de loop van de tijd kleiner.

Het artikel sluit af met: 'In hoeverre tragere processen zoals de voeding van de diepere onderwateroever en het herstel van het ecosysteem onder water zich volgens verwachting voltrekken, moet later blijken'.

Zie voor een tussentijds rapport over de Zandmotor, ook ruim 2 jaar na aanleg van het schiereiland verschenen: Zandmotor Delflandse Kust – Een blik op 2,5 jaar bouwen met de natuur.