Nieuws

Zonneparken ten koste van biodiversiteit?

Zonneparken kunnen een negatief effect hebben op natuur en milieu en biodiversiteit, zoals een afname van akker- en weidevogels. Toch hoeft de biodiversiteit niet per definitie onder druk te staan. Met de juiste inrichting kan een zonnepark een positief effect hebben op de biodiversiteit.

De aanleg van zonneparken neemt toe sinds de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen is gestart. Het aanleggen van zonneparken kan negatieve effecten hebben op natuur en milieu. Een bekend bezwaar is de afname van akker- en weidevogels omdat zonneparken de leefomgeving van bepaalde vogelsoorten kunnen beperken. Bodemdegradatie en bodemerosie kunnen ook een gevolg zijn van het plaatsen van een zonnepark.

Toch hoeft dit niet altijd het geval te zijn, blijkt uit een literatuurstudie van de Universiteit van Groningen, de Wageningen Universiteit en Kenniscentrum Akkervogels. Wanneer een zonnepark op de juiste wijze is ingericht kan er een positief effect ontstaan op de biodiversiteit.

Effect zonneparken

Het is lastig om het effect van zonneparken op biodiversiteit in het algemeen te beschrijven. Een zonnepark kan zowel een negatieve, neutrale als positieve invloed hebben. Als het zonnepark wordt aangelegd in een gebied met lage natuurwaarden, door bijvoorbeeld intensieve landbouw, dan kan er bij de juiste inrichting een positief effect ontstaan. Veel ruimte tussen de rijen zonnepanelen en de aanleg van een kruidenrijk grasland zijn essentieel voor de bevordering van biodiversiteit. Wanneer de bodem onder de panelen volledig wordt afgeschermd van licht en regenwater zal het bodemleven verstoord worden.

Checklist aanleg zonneparken

Voor een positief effect op de biodiversiteit is het van belang om rekening te houden met ecologische randvoorwaarden. Niet alleen tijdens de planning van een zonnepark, maar ook tijdens de aanleg en het beheer ervan. De aanleg van een zonnepark kan bijvoorbeeld effect hebben op de grondwaterstand, wat invloed heeft op de omgeving, ook buiten het zonnepark. Een geschikte locatie vinden is daarom van belang.

Wil je meer weten over belangrijke ecologische randvoorwaarden voor zowel de planning, aanleg en beheer van een zonnepark? Bekijk dan de checklist op pagina 32 en de algemene aanbevelingen op pagina 18 van het rapport.

Meer onderzoek nodig

Aanbevelingen rondom de aanleg en het beheer van zonneparken berusten vooral op literatuurstudie en algemene kennis. Volgens de auteurs van het rapport zijn er maar weinig studies die de effecten van zonneparken op een goede manier hebben onderbouwd. Het ontbreken van referentiegebieden zorgt voor een gebrek aan eenduidige conclusies. Meer onderzoek is daarom nodig om de aanbevelingen kracht bij te zetten.

(Bron foto: Shutterstock )

Links

(1)