Project

Boer Burger Natuur Drenthe (BBND) Academie

Samenvatting
 • Projectstatus
  Lopend
 • Looptijd
 • Regio
  Drenthe
 • Thema
  Natuurinclusieve landbouw
 • Projectregeling
  SABE regeling
Meer informatie
In Drenthe is er sprake van een grote verwevenheid van landbouw en natuur. De komende jaren heeft het landelijk gebied van Drenthe daarom grote opgaven op het vlak stikstof, water, klimaat en biodiversiteit. Door de vele voedselarme zandgronden is de natuur extra kwetsbaar voor stikstof. De Drentse landbouw staat voor de uitdaging om de economische waarde te verenigen met maatschappelijke waarden, zoals een gezond milieu, een rijke natuur en een mooi landschap. Dit vraagt een transitie naar natuurinclusieve landbouw.

De ambitie van het samenwerkingsprogramma Boer Burger Natuur Drenthe 2021-2024 van de Drentse natuur- en landbouworganisaties is daarom dat Drentse veehouderij-, akkerbouw- en gemengde bedrijven in 2030 behoren tot de koplopers in Nederland wat betreft kringlooplandbouw én het leveren van een bijdrage aan herstel en verbetering van de biodiversiteit en landschapskwaliteit. Ook is er een grote oplossingspotentie voor de landbouw op het gebied van klimaat en waterkwaliteit en -kwantiteit. 

De Boer Burger Natuur Drenthe (BBND) Academie is een van de projecten binnen het programma Boer Burger Natuur Drenthe. Binnen dit samenwerkingsprogramma werken Drentse natuur- en landbouworganisaties verder aan de onderdelen Belonen voor duurzaam boeren (op basis van KPI’s), een gebiedsgerichte aanpak, grond/pacht, verdienmodellen, samenwerking boer-burger en monitoring. Alle relevante kennis die wordt opgedaan in de andere onderdelen wordt bij de BBND Academie ingebracht. 

Samenwerkende Drentse natuur- en landbouworganisaties (LTO Noord, DAJK, AND, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Drenthe en Natuur en Milieufederatie Drenthe) en de provincie Drenthe werken binnen de BBND Academie aan bedrijfs- en gebiedsexcursies, trainingen, informatiebijeenkomsten en andere manieren van informatie-uitwisseling tussen de betrokken organisaties en Drentse boeren, tussen boeren onderling en tussen boeren en het al bestaande aanbod aan adviseurs- en kennisorganisaties. De informatiebronnen komen samen op een op te richten informatieplatform voor Drentse boeren in transitie. 

Hét centrale kennispunt 

De BBND Academie, moet hét centrale punt worden waar Drentse boeren kennis uitwisselen, studiegroepen vinden, kennis opdoen en nagaan welke trainingen, bijeenkomsten, initiatieven en bedrijfsexcursies er voor zijn of voor hun vragen en doelen geschikt zijn. Deze manier van informatieverstrekking en delen komt voort uit het al lopende beloningsprogramma voor Drentse melkveehouders die werken aan verduurzaming: Duurzame Melkveehouderij Drenthe. Hieraan doen 232 Drentse melkveehouders mee die worden ondersteund door 8 gebiedscontactpersonen / boerencoaches die zelf ook deelnemer zijn. Deze gebiedscontactpersonen hebben de afgelopen jaren bij boeren geïnventariseerd aan welke informatie zij behoefte hebben en op welke manier dit bij hen het beste past. 

Samenhang en gezamenlijk aanbod 

Het programma Duurzame Melkveehouderij Drenthe krijgt een vervolg binnen het programma Boer Burger Natuur Drenthe. Omdat, naast functionele biodiversiteit, ook diversiteit van soorten en landschap onderdeel wordt, worden de boeren van kennis voorzien over deze onderwerpen en de samenhang daartussen. De bestaande online informatie op www.duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl wordt daarvoor omgebouwd naar een digitaal platform met de naam ‘BBND Academie’. Vervolgens wordt de informatie aangevuld met zelf te organiseren bijeenkomsten, trainingen etc. Het is de bedoeling om ook het aanbod van de afzonderlijke organisaties en onafhankelijke derden uit de landbouw- en natuursector en kennis van Groen Kennisnet te bundelen binnen de Boer Burger Natuur Drenthe (BBND) Academie.  

Gebiedscontactpersonen 

Het aanvullend gezamenlijk aanbod dat de samenwerkingspartners ontwikkelen richt zich specifiek op de actuele landbouwopgaven, bedrijfsverduurzaming en herstel van biodiversiteit en landschapskwaliteit. De gebiedscontactpersonen blijven de al deelnemende melkveehouders ondersteunen, maar krijgen daarnaast ook een rol binnen het programma BBND. Daarbij worden aanvullend gebiedscontactpersonen geworven op het vlak van akkerbouw en gemengde bedrijven.