Project

Duurzaam Bodembeheer

Samenvatting
 • Projectstatus
  Lopend
 • Looptijd
 • Regio
  Zoetermeer
 • Thema
  Duurzaam bodembeheer
 • Projectregeling
  SABE regeling
Meer informatie
Het doel van de akkerbouwers in dit project is, om door middel van kennisontwikkeling en kennisdeling, hun akkerbouwbedrijf verder te verduurzamen door de bodem nog meer centraal te stellen. Binnen het thema bodembeheer richten zij zich op carbon farming, bodem en bemesten, waterbeheer, grondbewerking en groenbemesters.

Aan dit project doen de ondernemersgroepen uit het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw mee. De groepen bestaan gemiddeld uit 12 akkerbouwers. De samenstelling van de groepen is heel divers: bedrijfsopvolgers, gangbaar, biologisch, extensief, intensief en verschillende grondsoorten. Deze groepen hebben afgelopen jaar op hoofdlijnen het thema duurzaam bodembeheer behandeld. De komende jaren willen de akkerbouwers zich verder verdiepen in duurzaam bodembeheer.  

De activiteiten in dit project bestaan uit trainingen, workshops, coaching, voorlichtingsactiviteiten en demonstratieactiviteiten met experts/inhoudelijk deskundigen. Daarnaast gaan de akkerbouwers bij elkaar op praktijkbezoek met als doel kennis te ontwikkelen en kennis te delen. Door deze mix van activiteiten wordt maximaal aangesloten bij de behoeften en bestaande landbouwpraktijk van akkerbouwers uit de ondernemersgroepen.

De bodem staat centraal 

De komende jaren willen de telers uit de ondernemersgroepen verdere verdieping aanbrengen rondom het thema duurzaam bodembeheer. Door verschillende ontwikkelingen, zoals beperktere beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen, strengere gebruiksnormen, beperkte beschikbaarheid van dierlijke mest, duurdere grondstoffen zoals kunstmest, etc., neemt de urgentie om de bodem beter te begrijpen voor akkerbouwers steeds meer toe. 

In dit project wordt de bodem centraal gesteld. Om de volledige potentie te benutten, is nog meer kennis nodig van bodemleven en over met welke maatregelen bodemorganismen in de gewenste richting te sturen zijn. Met duurzaam bodembeheer kunnen de verliezen naar het milieu beperkt blijven, zonder dat het ten koste gaat van de gewasopbrengsten. Duurzaam bodembeheer leidt ook tot verbetering van andere functies zoals waterbufferend vermogen, CO2-opslag en het bijdragen aan de biodiversiteit.  

De akkerbouwers gaan met de volgende thema’s aan de slag: 

 • Carbon farming: het vergroenen van de akkerbouwketen door het opslaan van koolstof in landbouwbodems en onderzoeken of hier een verdienmodel aan gekoppeld kan worden.
 • Bodem en bemesten: de productiestabiliteit op korte én de lange termijn gelijk houden of verhogen, met een verlaging van ongewenste emissies naar het milieu en het verhogen van maatschappelijke bodemdiensten als biodiversiteit en waterbeheer.
 • Waterbeheer: behoud van voldoende schoon water voor voedselproductie, waterwinning en biodiversiteit.
 • Grondbewerking: bereiken van een optimale opbouw van de bodemstructuur met minder uitspoeling van nutrienten en gewasbeschermingsmiddelen.
 • Groenbemesters: bodemstructuur verbeteren, organische stof leveren aan de grond en uitspoeling van nutriënten verminderen.

  Samen kennis ontwikkelen en delen 

  De akkerbouwers zijn zelf bezig met het verduurzamen van hun bedrijf op de door hun zelf gekozen thema's. Deze kennis ontwikkelen en delen ze samen verder door middel van trainingen, workshops, coaching, voorlichtingsactiviteiten en demonstratieactiviteiten. Op die manier wordt bijgedragen aan het verduurzamen van de akkerbouw en daarmee ook een duurzame (kringloop)landbouw met een duurzaam verdienvermogen. De persoonlijke interesses en ontwikkeling van de akkerbouwers in dit project zijn hierin leidend. Doordat de ondernemersgroepen deel uitmaken van het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw, wordt de kennis ontsloten naar een grotere groep akkerbouwers. Daarnaast is het de bedoeling dat kennis en ervaringen van deelnemende akkerbouwers worden betrokken bij het programma Onderzoek en Innovatie van BO Akkerbouw en andersom. Alleen op die manier ontstaat grootschaliger verandering in de praktijk. 

  Het resultaat is dat ondernemersgroepen zelf actief zijn met de implementatie van en onderzoek naar strategieën voor duurzaam bodembeheer die passen bij hun onderneming én dat deze resultaten en ervaringen beschikbaar zijn voor andere ondernemersgroepen binnen het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw