Project

Leren over kringlooplandbouw: verdere verduurzaming van het schapenbedrijf

Samenvatting
 • Projectstatus
  Lopend
 • Looptijd
 • Regio
  Gelderland
 • Thema
  Kringlooplandbouw
 • Projectregeling
  SABE regeling
Meer informatie
Schapen leveren via begrazing een belangrijke bijdrage aan het verbeteren en behouden van de biodiversiteit, het beheren van marginale gronden en het onderhoud van waterkeringen. Ze zetten daarbij laagwaardig eiwit uit grassen en kruiden om in hoogwaardig dierlijk eiwit. Door winterbegrazing van graslandpercelen en groenbemesters dragen bij aan de verbetering van de bodemgezondheid en verbetering van het grassenbestand waardoor in kringlopen binnen de melkveehouderij en de akkerbouw makkelijker gesloten kunnen worden.

De klimaatverandering en de maatschappelijke wens om te streven naar een meer circulaire landbouw met minder externe input van voedingsmiddelen en medicatie vraagt ook een transitie in de Nederlandse schapensector richting klimaatadaptatie en het toepassen van nieuwe kennis in de bedrijfsvoering om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Het project richt zich op het gebied van praktische kennisdeling en -ontwikkeling.  

De trainingen, workshops en coaching met de deelnemende schapenhouders richten zich op de volgende deelaspecten:  

 • gezonde bodem en water
 • natuurinclusieve landbouw
 • verbeteren van diergezondheid
 • verbeteren van dierenwelzijn
 • duurzaam verdienvermogen

De deelnemende bedrijven worden allemaal 1-op-1 bezocht door de projectbegeleider om een bedrijfsspecifieke analyse te kunnen uitvoeren en inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor verdere verduurzaming op het bedrijf. Aan de hand daarvan worden binnen de 30 deelnemers deelgroepen (per 10) samengesteld waarbij schapenhouders onder leiding van een cursusleider workshops volgen om aan de slag te gaan met de actiepunten uit de bedrijfsspecifieke analyse. Er wordt gestreefd om groepen samen te stellen met voldoende diversiteit in aandachtspunten en uitdagingen.  Daarbij is de opzet zo dat er van en met elkaar geleerd kan worden. Doordat er gebruik wordt gemaakt van blended learning (1-op-1, fysiek in groepen en digitaal middels webinars) wordt gestreefd naar optimale kennisoverdracht die (onafhankelijk van eventuele corona maatregelen) jaarrond (en daarmee de cyclus op het schapenbedrijf volgend) kan plaatsvinden.