Project

Maandewark

Samenvatting
 • Projectstatus
  Lopend
 • Looptijd
 • Regio
  Drachten
 • Thema
  Nitraat, kringlooplandbouw, nitraatuitspoeling, samenwerking, synergie
 • Projectregeling
  SABE regeling
Meer informatie
Dit project wordt opgezet vanuit drie studiegroepen met in elke groep circa 10 veehouders, afkomstig uit meerdere (bestaande) studiegroepen. De deelnemende agrariërs zijn gesitueerd door de gehele provincie Drenthe met als kerngebieden de regio’s Noord-Drenthe, Midden-Oost-Drenthe en Zuid-Zuidwest-Drenthe. Hoofdthema’s binnen het project zijn Nitraat en Kringloop­landbouw. Per thema zullen onderwerpen in een activiteitenpakket worden vastgelegd. De betrokken veehouders hebben samen al verkenningen uitgevoerd op nitraat­uitspoelings­gebied: wat bevordert uitspoeling, hoe kun je uitspoeling beperken en wat zijn de gevolgen van uitspoelings­beperkende maatregelen. Ook samenwerking akkerbouw-veehouderij is door een groep veehouders samen met collega akkerbouwers bestudeerd. Hieruit kwam onder andere naar voren wat er nodig is voor een (vruchtbare) samenwerking, wat de synergievoordelen kunnen zijn en waarom er moet worden samengewerkt om regionale kringlopen succesvol te maken. Tot slot is er veel kennis vergaard rondom perceelsemissies: hoe beperken we emissies vanuit de bodem en vanuit teelten. Al deze kennis is een perfecte voedingsbodem voor verdere verdieping die leidt tot het verspreiden van praktisch toepasbare kennis en toekomst­bestendige bedrijven.

Het project heeft de naam Maandewark. Maandewark staat voor samenwerken. Door samen te werken en samen te leren, willen zo’n 30 veehouders verspreid over praktisch de gehele provincie Drenthe, samen met adviseurs van DLV Advies verder werken aan doelen inzake nitraatuitspoeling en kringlooplandbouw. De dertig veehouders, verdeeld over drie studiegroepen, hebben allen reeds jarenlang ervaring op de hoofdthema’s Nitraat en Kringlooplandbouw vanuit meerdere studiegroepen. In het project willen ze, vanuit eigen initiatief, verdieping op specifieke onderdelen en praktijkgericht zien en ervaren wat er mogelijk is aan toe te passen maatregelen op de hoofdthema’s. Door gedurende drie jaren een bredere opzet te volgen van groepsbijeenkomsten, individuele begeleiding en demo’s of veldexperimenten, onder deskundige begeleiding, wordt dit gerealiseerd.  

De deelnemers en DLV Advies zijn geen onbekenden van elkaar. Al jaren zijn we samen op weg en (ook) voor dit project hebben de deelnemers er voor gekozen om onder begeleiding van DLV Advies met elkaar in gesprek gaan om te werken aan verminderen van nitraatuitspoeling en het sluiten van kringlopen. De begeleidende adviseurs zijn gespecialiseerd en zeer ervaren in dier- en veehouderij, stikstof- en fosfaatefficiëntie en de bijbehorende wet- en regelgeving. Ook weten zij veel over de werking van bodemprocessen en zijn bekend met de melkveehouderij in Drenthe. 

De mix van studiegroepbijeenkomsten, individuele coaching en (veld)demo’s zorgt voor een aantrekkelijke afwisseling in vormen van kennisdeling. Deelnemers leren met en van elkaar in de bijeenkomsten, krijgen maatwerk toegesneden op het eigen bedrijf tijdens de individuele coaching, en zien samen wat maatregelen in de praktijk doen tijdens de demo’s. Na een gezamenlijke start van het programma gaan de adviseurs met iedere deelnemer individueel om de tafel en lopen samen over het bedrijf. Deze "farmwalk" is bedoeld om de individuele doelen vast te kunnen stellen. Daarop worden plannen gemaakt per deelnemer. De plannen vanuit de groepen worden in groepsbijeenkomsten doorgesproken waaruit de gezamenlijke focus wordt gedestilleerd. Ook wordt vastgesteld wat we aan veldexperimenten en demonstraties kunnen gaan doen via een wie, wat, waar en wanneer strategie. De geplande maatregelen worden zo middels demonstratie-events en veldexperimenten vastgelegd. Tijdens het activiteitenprogramma zal er gemeten en geregistreerd worden. Tot slot zullen data en resultaten geanalyseerd worden in groepsbijeenkomsten. Uiteindelijk zal er geëvalueerd worden. 

Jaarlijks bespreken de individuele veehouder en de adviseur samen wat er is bereikt en of er verder geoptimaliseerd kan worden. De groepsbijeenkomsten en de velddemo's/ veldexperimenten zijn jaarlijks terugkerende kennismomenten waar de opgedane ervaringen kunnen worden uitgewisseld en waar externe deskundigen nadere toelichting op maatregelen inzake nitraatuitspoeling en kringlooplandbouw kunnen geven.  

Voor de deelnemers in en rondom de grondwaterbeschermingsgebieden is het voorkomen van uitspoeling van nitraat naar het grondwater het belangrijkste doel. De grootste stappen hierin zijn te maken met strategische en operationele maatregelen. Voor nitraat is het beperken van het N-bodemoverschot het belangrijkst. Daarnaast heeft het project als doelen om bewustwording te creëren omtrent de invloed die een verandering in graslandmanagement heeft op de bedrijfsvoering, hoe maatregelen die bijdragen aan het sluiten van de kringlopen ook bijdragen aan het verlagen van bodemoverschotten en hoe andere teelten kunnen bedragen aan reductie van gewasbeschermingsmiddel. Door kennis niet alleen te delen binnen het project, maar zo veel mogelijk ook buiten het project, wordt kennis over duurzame landbouw in bredere kring gedeeld.