Project

PoldergeWIJS

Bloemen aan de waterkant
Bron foto: José van Miltenburg
Samenvatting
 • Projectstatus
  Lopend
 • Looptijd
 • Regio
  Loenen aan de Vecht
 • Thema
  Water
 • Projectregeling
  SABE regeling
Meer informatie
Waterkwaliteit, biodiversiteit en andere water gerelateerde zaken kunnen problemen of kansen bieden voor het boerenbedrijf. Welke ontwikkelingen gaan in de toekomst effect hebben op het bedrijf en op de polder? Daarom starten het collectief Rijn Vecht en Venen/ Noord Holland Zuid, waterschap AGV gezamenlijk het project PoldergeWIJS. We nodigen de boeren in de polder uit om mee te doen.

Dit project vloeit voort uit Polderkennis op peil. Dat project is de afgelopen jaren uitgevoerd in diverse polders. Veel deelnemers waren na afloop positief. Over de samenwerking met, en onderling begrip van, het waterschap, de uitwisseling van kennis onderling èn de herkenbaarheid van onderwerpen met de buren uit de eigen polder. Soms zijn ook daadwerkelijk lokale (water-)problemen opgelost of is de samenwerking verbeterd.

Daarnaast levert het kennis op, van de bijdrage aan een gezonde waterkwaliteit bijvoorbeeld, of van de veranderingen die nodig zijn om de landbouw in de polder te verduurzamen. Zo werken we bijvoorbeeld toe naar een onderhoudsplan voor sloten zodat een boer een pasklaar plan heeft – met ruimte voor slootleven – voor de komende jaren, waarmee een loonwerker zo aan de slag kan.

Wat is PoldergeWIJS?

In een periode van drie jaar we willen met de boeren een aantal modules doorlopen. In de modules wordt kennis uitgewisseld tussen de boeren onderling en tussen boeren en waterschap en collectief. Dat gebeurt in de vorm van groepsbijeenkomsten. Die groepen worden per polder samengesteld. Er zijn per jaar ca. 4 bijeenkomsten. Bijeenkomsten zijn deels binnen en deels buiten op locatie. De veldexcursies kunnen plaatsvinden in de eigen polder of een locatie elders.

Waar gaat het over?

De onderwerpen zijn watergericht. Het gaat om o.a. het nieuwe schouwbeleid van AGV, slootbeheer en monitoring om uiteindelijk zelf een slootplan te kunnen opstellen. Over (waar het speelt) bodemdaling of oeverafkalving, over afspoeling vanuit bemesting en erf, of over (actuele) onderwerpen die jullie als boeren zelf aandragen.

Welke modules zijn er? 

Module 1: Actualiteit in de polder

 • Kennismaking, wat leeft er en wat speelt er. 
 • Wat houdt de KRW (Kaderrichtlijn Water) in? Wat betekent dat voor de boeren? 
 • Wat is de watersituatie in de polder? Wat is de waterkwaliteit, water aan- en afvoer of met bodemdaling? Welke modules gaan we doen? 

Module 2. Bloeiende Boerensloot

 • Hoe hou je of krijg je de sloten en oevers mooi en stevig en wat komt daarbij kijken.

 • Hoe onderhoud je sloten en oevers voor maximale biodiversiteit?

Module 3. Bemesting en erf 

 • Bemestings- en erfadviezen. 
 • Welke maatregelen staan de boeren ter beschikking, welke subsidiemogelijkheden zijn er? Toelichting op een efficiëntere bemesting en een betere score op de Kringloopwijzer.  

Module 4. Bodemdaling 

 • Situatie in betreffende polder. Mogelijkheden tegengaan bodemdaling.
 • Algemene toelichting op huidige situatie, hoogtes, mate van bodemdaling, toekomstig peil, wat is probleem van bodemdaling.
 • Toelichting op mogelijke maatregelen.
 • Excursie naar Hoog waterboerderij of kijken naar uitvoering aanleg WIS en uitwisselen ervaringen.

Module 5. Oeverafkalving 

 • Situatie in betreffende polder qua afkalving, oorzaken, gevolgen.
 • Mogelijkheden om problemen aan te pakken.
 • Excursie naar een locatie waar aan oeverbescherming gewerkt wordt.