SABE3-21-02402824
 • artikel
  Contactblad Nederlandse Libellenonderzoekers vol. 16 no. 1, pp. 13-15
  1988

  Libellen in het Stadspark Staddijk van Nijmegen

  Dit rapport van Leon Huijs is het verslag van een in 1987 gehouden inventarisatie van libellen in een groot stadspark aan de rand van Nijmegen. Het betreffende park is in de periode 1968-1979 aangelegd als gekombineerd rekreatiepark/ natuurpark en is in oecologisch opzicht nog in volle ontwikkeling. Het verslag beoogt een overzicht te geven van de in dit gebied aanwezige libellenf

 • artikel
  De Korhaan vol. 28 no. 3, pp. 83-84
  1994

  Nieuwe uitgave over Eempolders

  Na eerdere uitgaven, te weten “Vogels in de Eempolders” (1973-1978) en “De vogels in de westelijke Eempolders” (1979- 1984) is er nu een derde uitgave verschenen “Vogels in de westelijke Eempolders op weg naar landinrichting”. Zoals uit het titelblad blijkt, gaat het verslag over de periode 1985-1990 en is het uitgave nummer 91 van de VWG. Het verslag is verrijkt met een aantal puike tekeningen van Nico Klippel.

 • artikel
  Zoogdier vol. 16 no. 3, pp. 16-17
  2005

  Hyperlink 3 – 2005

  url: http://wildlife.var.fgov.be taal: Engels

 • artikel
  Bzzz/HymenoVaria vol. 7 no. 1, pp. 1-1
  1998

  Redactioneel

  Eindelijk is het dan zover: we hebben een artikel in de nieuwsbrief over parasitaire hymenoptera: een bespreking van het boek ”Parasitic wasps”. En meteen er achteraan nog een nieuwtje voor onze nieuwsbrief: ”Internetten”. Hierover vindt u een tweetal artikeltjes, een uitgebreid stuk over het zoeken van Hymenoptera-pagina’s op het ”net” en een korter artikel over een ”netvangst”. Verder in deze nieuwsbrief enkele, inmiddels bekende, items, zoals de aankondiging van een excursie, een verslag van een excursie en zeer lezenswaardige ”leuke vangsten” van het afgelopen seizoen, lekker als opwarmer voor het net begonnen seizoen.

 • artikel
  De Korhaan vol. 17 no. 3, pp. 71-72
  1983

  Een Weekend Schiermonnikoog 22/4-24/4

  Vrijdag 3 uur vertrek van huis. Het was mooi weer en half bewolkt, het moet minstens 10ºC geweest zijn want onze auto startte in 1 keer. We namen de route door de polder wat veel verscheidenheid biedt aan roofvogels maar daardoor erg gevaarlijk voor vogelende chauffeurs.

 • artikel
  Sula vol. 2 no. 4, pp. 151-152
  1988

  Seabirds at sea, september – november 1988 (ship-based observations CvZ/DGW, NIOZ)

  Information was received from only five trips. The MV Holland (CvZ/DGW) was manned in the period 17/19 October and 7/10 November with trips along the Noord- and Zuid-Holland c

 • rapport
  Wageningen Economic Research
  2021

  Belangstelling voor gewasderogatie en effecten van deelname : Een vergelijking van drie pakketten

  Since 2006, the Netherlands has had a derogation plan that permits the use of extra animal fertiliser from grazing livestock for farms with a high proportion of grassland. This report describes the effects of participating in three crop derogation packages. Crop derogation can serve as an incentive for cultivating crops that contribute to carbon sequestration and thus also minimise the leaching of nitrogen into ground and surface water. The introduction of crop derogation had little to no effect on the cropping plan for the proposed packages. Under these derogation plans, the crop acreage would remain more or less the same as the situation in 2020.

 • rapport
  Wageningen Marine Research
  2022

  PFAS in de Westerschelde : meting van PFAS in vis, garnaal, schelpdier, zeegroente, water en sediment in het najaar van 2021

  De hoofdvraag is: kan voedsel uit en langs de Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen veilig worden gegeten met het oog op PFAS-verontreiniging? Om deze vraag te beantwoorden zijn nieuwe gegevens nodig over PFAS-gehalten in verschillende producten en op relevante locaties in de Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen. De provincie Zeeland heeft Wageningen Marine Research (WMR) en Wageningen Food Safety Research (WFSR) gevraagd deze data te genereren. Deze resultaten kunnen door het RIVM vervolgens worden gebruikt voor een gefundeerde risicobeoordeling.

 • rapport
  Cascape
  2016
 • rapport
  Wageningen Centre for Development Innovation
  2020
 • rapport
  CLM Onderzoek en Advies
  2021

  Emissiebeperking van ontwormingsmiddelen bij rundvee op natuurgronden

  Om inzicht te krijgen in praktisch toepasbare handelingsperspectieven (maatregelen), waarmee de emissie van ontwormingsmiddelen bij rundvee op natuurgronden kan worden beperkt, zijn een viertal interviews gehouden en is een beknopte literatuurstudie verricht. De hieruit voortkomende curatieve, preventieve en nageschakelde maatregelen voorkomen of beperken de emissie naar het oppervlakte- en grondwater en verkleinen het milieueffect op bijvoorbeeld de mestfauna.

 • artikel
  Varkens : officieel orgaan van het Nederlands Varkensstamboek 5: 32 - 33
  2022

  Judith Verbruggen regelt alles tot in de puntjes

  Het talent om te organiseren ontdekte Judith Verbruggen gaandeweg haar werkzame leven in de varkenssector. Als boerendochter leerde ze aan te pakken en ervoor te gaan. Ze omschrijft zichzelf als een duizendpoot. Als eenpitter runt ze al tien jaar een evenementenbureau. 'Ik werk graag aan projecten met een deadline. Het is telkens knallen en doorgaan met het volgende event.' De coronaperiode frustreerde haar werkzaamheden, maar er is ook iets moois uit voortgekomen.

 • artikel
  Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden 21: 7
  2022

  'Overheid moet antwoorden geven op vragen over milieuambities' : Opinie

  De overheid heeft hoge milieuambities, maar die roepen veel vragen op bij ondernemers. Het is de hoogste tijd dat die vragen worden beantwoord, vindt Tineke de Vries.

 • artikel
  Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden 21: 13
  2022

  Nieuwe strategieën bestrijden knolcyperus

  Knolcyperus is een lastig plantje om te bestrijden. Vanwege het teeltverbod in Nederland verzwijgen boeren en tuinders dat het op hun percelen groeit, maar volgens experts zit het overal.

 • rapport
  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
  2022

  Cumulatie en vergunningverlening ZZS

  Bedrijven krijgen van de overheid een vergunning voor de hoeveelheid chemische stoffen die ze mogen uitstoten, waaronder Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Deze vergunning wordt meestal voor één stof gegeven maar bedrijven stoten vaak mengsels van verschillende stoffen tegelijk uit. Mensen en het milieu kunnen hieraan worden blootgesteld (cumulatie). De kans dat een mengsel schadelijke effecten heeft, kan groter zijn dan de effecten van één stof. Hoe groot die kans is, hangt af van de samenstelling, de concentraties en de schadelijkheid van de stoffen. Het effect van een mengsel wordt nu nauwelijks meegenomen bij de vergunningverlening, zo blijkt uit een verkenning van het RIVM. Daarin is ook geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn om daar wat aan te doen. Dit is gedaan in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het RIVM beschrijft welke methoden overheden kunnen gebruiken om de effecten van stoffenmengsels voor mens en milieu te kunnen inschatten en voor de vergunningverlening te gebruiken. Ook is gekeken hoe landen rondom Nederland, zoals Denemarken, België (Vlaanderen) en Duitsland, het effect van mengsels erin betrekken. Het RIVM beveelt aan te onderzoeken in welke stappen van het vergunningsverleningsproces de cumulatie-effecten het beste kunnen worden meegenomen. Het is hierbij belangrijk rekening te houden met veiligheidsmarges die er al zijn. Ook is het nodig de voorstellen uit te werken met betrokken partijen, zoals omgevingsdiensten. Dan zijn ze beter uit te voeren in de praktijk. Daarnaast geeft het RIVM aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Bijvoorbeeld om in kaart te brengen op welke plekken in Nederland ZZS en andere chemische stoffen het meest voorkomen, zodat deze locaties als eerste kunnen worden aangepakt. Ook is aandacht nodig voor de hoeveelheid vergunde stoffen die uit de lucht in de bodem en het water terechtkomt. De neerslag op bodem en water blijft nu grotendeels buiten beeld, en dus ook het cumulatie-effect daarvan. Tot slot benadrukt het RIVM in het algemeen om zo min mogelijk ZZS naar de leefomgeving uit te stoten. Dat verkleint de mogelijke cumulatieve effecten van ZZS voor mens en milieu.

 • artikel
  Nature Today 15 juni
  2022

  Stikstof: het probleem simpel uitgelegd

  De stikstofuitstoot moet omlaag, zegt het kabinet, en daardoor is nu het hele land in rep en roer. Snapt u hoe het precies zit met stikstof en wat het probleem eigenlijk is? Is het alleen ongezond voor de natuur, of ook voor mensen? Moeten we al die maatregelen wel willen? Het antwoord op al deze vragen, kort en duidelijk.

 • artikel
  International Journal of Pest Management 63 (2017) 4
  2017
 • artikel
  Nutrient Cycling in Agroecosystems 106 (2016) 3
  2016
 • artikel
  BMC Veterinary Research 16 (2020)
  2020
 • artikel
  Cahiers Agricultures 30 (2021)
  2021
1 2 3 ... 25873