• artikel
  Onder glas 13 2: 37
  2016

  Houtachtig compost perspectiefvol tegen aaltjes in de biotuinbouw

  In de biologische glastuinbouw vormen wortelknobbelaaltjes een stevige uitdaging. Compost verbetert in het algemeen de bodemweerbaarheid, maar werkt soms ook averechts. Bovendien zijn er interacties met toegevoegde micro-organismen en additieven. Wageningen UR Glastuinbouw heeft een deel van de legpuzzel van de bodemweerbaarheid ingevuld.

 • overig
  WUR_staff repository
  2016

  Houtachtig compost perspectiefvol tegen aaltjes in de biotuinbouw

  In de biologische glastuinbouw vormen wortelknobbelaaltjes een stevige uitdaging. Compost verbetert in het algemeen de bodemweerbaarheid, maar werkt soms ook averechts. Bovendien zijn er interacties met toegevoegde micro-organismen en additieven. Wageningen UR Glastuinbouw heeft een deel van de legpuzzel van de bodemweerbaarheid ingevuld.

 • artikel
  2016

  Houtachtig compost perspectiefvol tegen aaltjes in de biotuinbouw

  In de biologische glastuinbouw vormen wortelknobbelaaltjes een uitdaging. Wageningen UR heeft een deel van de legpuzzel van de bodemweerbaarheid ingevuld.

 • artikel
  Biokas 2006 : gewasbescherming : beheersing ziekten en plagen vraagt om kennis en stuurmanskunst van de glastuinder
  2006

  Aaltjes; thema Gewasbescherming

  Informatie over Biokas onderzoek. Het bodemleven wordt gevoed met compost en dierlijke mest en aaltjes door afgestorven of levend plantaardig materiaal. Een passend antwoord op bestrijding van pathogene aaltjes in de bodem is helaas nog niet voorhanden. Het is een kwestie van stuurmanskunst om biologisch te telen zonder negatieve gevolgen van de aanwezige aaltjes in de bodem. De ‘Aaltjes Beheersings Strategie’ geeft de teler handvatten om aaltjes buiten de kas te houden dan wel de populatie binnen de perken te houden

 • rapport
  Agrobiokon
  2006
 • rapport
  Agrobiokon
  2006
 • artikel
  Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw 5: 24 - 25
  2011

  Het nut van nuttige aaltjes : aaltjes als maatstaaf voor bodemvruchtbaarheid : thema aaltjes

  Nuttige aaltjes, ze bestaan wel degelijk. Voor het beschikbaar komen van opneembare voedingsstoffen voor de plant zijn ze van wezenlijk belang. Volgens onderzoekers is de populatie zelfs een belangrijk meetinstrument voor de bodemvruchtbaarheid.

 • overig
  Kennisakker
  2011

  Aaltjes en groenbemesters

  In dit artikel wordt ingegaan op de rol van diverse groenbemesters bij aaltjesbeheersing. Het aaltjesschema en teeltkundige aspecten worden beschreven. Stilgestaan wordt bij de omgang met mengbesmettingen van aaltjes.

 • artikel
  De Levende Natuur 52 (1949) 12
  1949
 • rapport
  Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit
  2011

  Consultancy: compost en bodemkwaliteit

  In de huidige regelgeving wordt de hoeveelheid compost, die mag worden toegediend, bepaald door de het stelsel van gebruiksnormen. Deze regelgeving maakt het mogelijk om grote hoeveelheden compost toe te dienen. Vanuit de boomkwekerij sector komen echter vragen of deze hoeveelheden bijdragen aan bepaalde bodemproblemen waar men tegenaan loopt. Met deze consultancy is door middel van interviews met een aantal boomkwekers die veel gebruik hebben gemaakt van compost een inventarisatie gemaakt van zorgen en de problemen van kwekers. Met een literatuurstudie is de huidige kennis achterhaald voor wat de mogelijke effecten van compost op de bodem zijn op de korte en langere termijn en is getracht de vragen van de kwekers te beantwoorden.

 • overig
  Kennisakker
  2011

  Beheersing van vrijlevende aaltjes (Trichodoriden)

  In dit project hebben PPO en HLB onderzoek uitgevoerd om de schade door trichodoriden zoveel mogelijk te beperken. Nagegaan is of het trichodoride-aaltje P. pachydermus op dalgrond in een bouwplan met zetmeelaardappelen, suikerbieten en zomergerst door een combinatie van verschillende teeltmaatregelen beheerst kan worden. In dit onderzoek met P. pachydermus bleek de besmetting met P. pachydermus de hele onderzoeksperiode laag te zijn, ondanks de teelt van drie goede waardplanten in dit bouwplan voor dit aaltje. Chemische grondontsmetting heeft, ook bij de lage besmettingen van slechts enkele tientallen aaltjes per 100 ml grond, toch drie jaar geleid tot (kleine) verlaging van de besmetting van P. pachydermus. Bij de drie gewassen in het bouwplan heeft chemische grondontsmetting in dit onderzoek de opbrengsten echter niet verhoogd. Mogelijk komt dat doordat P. pachydermus door het droge weer (in het voorjaar) in de onderzoeksperiode weinig schade heeft veroorzaakt. In dit onderzoek was gebruik van granulaten en van compost bij zetmeelaardappelen niet rendabel. Ook de toepassing van een granulaat bij het zaaien van de suikerbieten was in dit onderzoek niet rendabel. Uit onderzoek met T. primitivus blijkt dat het officiële resistentiecijfer voor kringerigheid niet voor alle rassen opgaat als andere trichodoride-soorten dan P. pachydermus het tabaksratelvirus overbrengen. Het is daarom noodzakelijk dat de gevoeligheid van aardappelrassen voor kringerigheid wordt onderzocht met de vier trichodoride-aaltjes die in Nederland het meest voorkomen: Trichodorus similis, Trichodorus primitivus, Paratrichodorus teres en Paratrichodorus pachydermus.

 • overig
  WUR_staff repository
  2009
 • overig
  Louis Bolk Instituut
  2013

  Compost in dienst van weerbare bodem

  Poster met informatie over kwaliteit en ziektewerende werking van compost.

 • overig
  WUR_staff repository
  2013

  Compost in dienst van weerbare bodem

  Poster met informatie over kwaliteit en ziektewerende werking van compost.

 • overig
  Wageningen University & Research
  2023

  Extra compost toedienen | Klei

  Voor een goede bodemkwaliteit is het belangrijk om het organisch stofgehalte van de bodem op peil te houden. Organische stof kan aangevoerd worden via gewasresten, groenbemesters en bemesting. In een proef op kleigrond is gedurende zes jaar jaarlijks 20 en 40 ton groencompost per ha aangevoerd, bovenop de standaard bemesting met kunstmest. De resultaten in deze factsheet zijn afkomstig uit de PPS Beter Bodembeheer en de wetenschappelijke literatuur.

 • overig
  Wageningen University & Research
  2023

  Extra compost toedienen | Zand

  Voor een goede bodemkwaliteit is het belangrijk om het organisch stofgehalte van de bodem op peil te houden. Organische stof kan aangevoerd worden via gewasresten, groenbemesters en bemesting. Het extra aanvoeren van compost is onderzocht in Vredepeel op zandgrond en in Valthermond op dalgrond gedurende ruim 8 jaar. Jaarlijks is ca. 15 ton groencompost per ha toegediend (Vredepeel en Valthermond) of twee keer 50 ton per ha met 3 jaar ertussen (Vredepeel). De resultaten in deze factsheet zijn afkomstig uit de systeemproeven van de PPS Beter Bodembeheer.

 • artikel
  BloembollenVisie 314: 14 - 15
  2015

  Meerlanden produceert jaarrond gft-compost

  De belangstelling voor de bodem neemt snel toe in de bloembollensector. Om die reden startte BloembollenVisie een tweede serie artikelen over dit onderwerp. In deze tiende aflevering gaan we op bezoek bij Meerlanden in Rijssenhout, een bedrijf dat van afvalophaler omturnde naar producent van gas, warmte en compost.

 • rapport
  Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
  2011

  Consultancy : compost en bodemkwaliteit

  In de huidige regelgeving wordt de hoeveelheid compost, die mag worden toegediend, bepaald door de het stelsel van gebruiksnormen. Deze regelgeving maakt het mogelijk om grote hoeveelheden compost toe te dienen. Vanuit de boomkwekerij sector komen echter vragen of deze hoeveelheden bijdragen aan bepaalde bodemproblemen waar men tegenaan loopt. Met deze consultancy is door middel van interviews met een aantal boomkwekers die veel gebruik hebben gemaakt van compost een inventarisatie gemaakt van zorgen en de problemen van kwekers. Met een literatuurstudie is de huidige kennis achterhaald voor wat de mogelijke effecten van compost op de bodem zijn op de korte en langere termijn en is getracht de vragen van de kwekers te beantwoorden.

 • factsheet
  Wageningen UR
  2010

  Aaltjes in de biologische akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt

  In de bodem leven vele soorten aaltjes. De schadelijke plantparasitaire aaltjes kunnen op verschillende gewassen of waardplanten overleven. Ook op biologische percelen ontstaat soms schade door hoge populaties aaltjes. In dit BioKennisbericht een overzicht van de meest voorkomende schadelijke aaltjes en maatregelen die schade kunnen beperken. Ruime vruchtwisseling is één van de preventieve methoden om schade door aaltjes en andere bodemgebonden plagen te voorkomen.

 • artikel
  2010

  Aaltjes in de biologische akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt

  In de bodem leven vele soorten aaltjes. De schadelijke plantparasitaire aaltjes kunnen op verschillende gewassen of waardplanten overleven. Ook op biologische percelen ontstaat soms schade door hoge populaties aaltjes. In dit BioKennisbericht een overzicht van de meest voorkomende schadelijke aaltjes en maatregelen die schade kunnen beperken. Ruime vruchtwisseling is één van de preventieve methoden om schade door aaltjes en andere bodemgebonden plagen te voorkomen.

1 2 3 ... 92