Menu

‘Sparrenspintmijt Oligonychus unuguis’

Plantaardige bronnen
GKN_VOEDING
2022
Artik+
Filter
 • artikel

  ‘Van zo’n koe wil je wel een stal vol’ : dierreportage : De Vinkenhof Danielle 95

  Zelfs zwartbontfokkers tonen zich gecharmeerd van haar. En niet zonder reden: de zeven jaar oude mrij-koe De Vinkenhof Danielle 95 combineert een eiwitgehalte van meer dan 4 procent met 92 punten voor exterieur. Bovendien kalfde ze vier keer achter elkaar binnen het jaar af.

 • website

  Herken es en essentaksterfte (film); geeft u ook de mate van aantasting door?

  Het herkennen van de es en de essentaksterfte is vanaf nu nog makkelijker dankzij dit korte filmpje waarin de kenmerken helder uitgelegd worden. Draag ook bij aan het onderzoek naar het behoud van de es voor het Nederlandse landschap.

 • website
 • artikel

  Plantum bezorgd om toegang genetische bronnen voor veredeling

  De Nederlandse veredelingssector wordt wereldwijd toonaangevend genoemd. Dat betekent niet dat alles van een leien dakje gaat. Brancheorganisatie Plantum is bijvoorbeeld bezorgd om de toegang tot genetische bronnen. Ook stelt de organisatie dat het Topsectorenbeleid voor de sector niet goed heeft uitgepakt. Plantum trok naar Den Haag om de zorg over te brengen op de politiek.

 • artikel

  Meten activiteit van genen maakt teeltbeslissingen gemakkelijker : techniek toepasbaar in alle gewassen : genen : onderzoek

  Elk proces in de plant wordt aangestuurd door genen. Moderne technieken maken het mogelijk te meten of relevante genen actief zijn. De mogelijkheden zijn bijna eindeloos: is de plant voldoende afgehard? Is er al een omslag van vegetatief naar generatief? Werkt een biostimulant wel? Er bestaat inmiddels een aantal handzame testen.

 • rapport
 • rapport

  Een zeldzaam mooie toekomst? : kenmerken van zeldzame rassen die van meerwaarde kunnen zijn in agro-ecologische en andere landbouwsystemen

  Kenmerken van zeldzame rassen die van meerwaarde kunnen zijn in agro-ecologische en andere landbouwsystemen Er is een toenemende aandacht voor biodiversiteit binnen de landbouw in Nederland. In dit onderzoek is op verzoek van De Stichting Zeldzame Huisdierrassen gekeken naar kenmerken van Nederlandse zeldzame en lokale veerassen die van meerwaarde kunnen zijn in agro-ecologische landbouw bij runderen, schapen, geiten en paarden. Hiervoor zijn interviews afgenomen met houders van de zeldzame Nederlandse rassen van deze soorten en met experts op het gebied van genetica, diervoeding, houderij en beleid. In totaal zijn er in Nederland zes zeldzame Nederlandse runderrassen plus één kleurslag, twaalf zeldzame Nederlandse schapenrassen, vier zeldzame Nederlandse geitenrassen en vier zeldzame Nederlandse paardenrassen. Alle houders noemden onderscheidende kenmerken van deze rassen ten opzichte van de meest gebruikte hoogproductieve rassen in Nederland (en wereldwijd). Kenmerken die deze rassen meer geschikt maken voor een natuurvriendelijke landbouw zoals robuustheid (om kunnen gaan met veranderende omstandigheden), betere gezondheid, toekunnen met variatie in kwaliteit en een schraal rantsoen worden met name voor runderrassen en sommige schapen- en geitenrassen genoemd, die deze rassen geschikter maken voor een natuurvriendelijke landbouw. Paardenrassen, die niet in de voedselproductie worden gebruikt, onderscheiden zich vooral door een rustiger karakter. Deze verschillen werden door de experts bevestigd. Er liggen dus zeker kansen voor het gebruik van zeldzame Nederlandse landbouwhuisdierrassen in agro-ecologische landbouw. Meer onderbouwing en onderzoek, ook naar pluimvee- en varkensrassen is echter gewenst.

 • studentverslag

  Varkenswijzer

  In Nederland worden er regelmatig huisvarkens losgelaten door mensen omdat ze hun varken niet meer willen houden. Eén van de oorzaken hiervan is dat de hobbyvarkenseigenaar niet voldoende weet wat hem te wachten staat voordat hij het dier aanschaft. Hij zou het varken beter begrijpen als hij meer kennis zou hebben van hobbyvarkens. Om mensen beter bewust te laten worden van waar ze aan beginnen met het kopen van een varken, wordt er een Varkenswijzer ontwikkeld. Het doel hiervan is om te informeren en zo nodig mensen te behoeden voor het kopen van een varken. Er is namelijk nog geen concrete, volledige en goede informatie beschikbaar voor de hobbyvarkenshouder, die makkelijk en overzichtelijk informatie geeft over hoe verschillende hobbyvarkensrassen gehouden moeten worden.

 • studentverslag

  Innoverund : wat zijn vanuit wetenschap en praktijk de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van het overstappen van Holstein-Friesian naar inkruisen of een ander ras?

  Door het financieel zwaar weer waar de melkveesector zich de afgelopen tijd in heeft bevonden en (nieuwe) regelgeving, vraagt economische efficiëntie steeds meer aandacht van de ondernemer en komt deze efficiëntie ook steeds meer samen te hangen met de mineraalefficiëntie. Het gevolg hiervan is dat de mineraalefficiëntie een grotere invloed zal krijgen op de financiële resultaten van een melkveehouder. Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de toekomstvooruitzichten waarin er veel aandacht is voor efficiëntie (in de vorm van regelgeving) en het imago van de sector is het nu het moment om niet gewoonweg vast te houden aan het ras dat momenteel gebruikt wordt op het bedrijf, maar om bewust de keuze te maken welk type koe het beste past bij het bedrijf en de ondernemer.

 • studentverslag

  Levensduur in de Holsteinfokkerij : hoe fokt een melkveehouder levensduur in zijn of haar melkvee?

  Koeien fokken die duurzaam zijn is op dit moment zeer actueel. Zowel vanuit de politiek als vanuit de samenleving worden de eisen die gesteld worden aan de melkveehouderij steeds hoger. Dit heeft tot gevolg dat een melkveehouder op zijn of haar bedrijf de nodige maatregelen moet nemen. Huisvesting, voeding en management zijn de hoofdlijnen die maken of een koe oud kan worden. Fokkerij is een belangrijk onderdeel van het management. De levensduur is de afgelopen 10 jaar niet hoger geworden ondanks het gebruik van genomics. De vraag is dan ook of fokkerij wel bij kan dragen aan een duurzamere melkveehouderij. Dit onderzoek heeft tot doel om de veehouder te informeren en handreikingen te geven om een fokbeleid samen te stellen waarmee de levensduur verhoogd kan worden.

 • studentverslag

  Zijn dubbeldoelkoeien efficiënter? : een eerlijke vergelijking van de voerefficiëntie tussen verschillende runderrassen in Nederland

  Als er over voerefficiëntie bij melkvee wordt gesproken, gaat het over de geproduceerde hoeveelheid meetmelk (in kilogram) per opgenomen kilo droge stof. Voor de dubbeldoelrassen is het niet eerlijk om de voerefficiëntie op deze manier uit te drukken, omdat deze rassen gericht zijn op de productie van zowel melk áls vlees en daarbij vaak een kwalitatief wat minder rantsoen te eten krijgen. Daarom is de hoofdvraag van dit onderzoek: Op welke wijze kan er een eerlijke vergelijking worden gemaakt van de voerefficiëntie tussen de verschillende (dubbeldoel)rassen in Nederland en wat is het resultaat van deze vergelijking? Het antwoord op deze vraag moet ervoor zorgen dat er recht wordt gedaan aan de vleesproductie van dubbeldoeldieren en daarnaast geeft het extra informatie over de verschillende rassen.

 • overig

  De Blaarkopper : nieuwsbrief over Blaarkopvee

  Nieuwsbrief van de Blaarkopstichting.

 • factsheet

  CGN Centrum voor Genetische Bronnen Nederland

  Brochure van het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN). CGN draagt bij aan het behoud, de ontwikkeling en het duurzame gebruik van plantaardige, dierlijke en houtige genetische bronnen, en daarmee aan wereldvoedselzekerheid, een meer duurzame productie, plattelandsontwikkeling en het behoud van ons cultureel erfgoed. Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) is een onafhankelijke onderzoekeenheid van Wageningen UR die de overheid bijstaat bij de uitvoering van haar wettelijke taken.

 • artikel

  Eureca onderzoek naar consument

  In het kader van het vervolg van het Eurecaproject werd door CGN/WUR een onderzoek gedaan naar 'Wat is een lokaal runderras de burger waard?'. In dit artikel staat het verslag.

 • artikel

  Niet de geit is zeldzaam maar de houder

  Het Centrum voor Genetische Bronnen (CGN), onderdeel van Wageningen UR, werd 25 jaar geleden opgericht om zich in te zetten voor het behoud van genetische diversiteit in voedselgewassen. Vanaf 2002 werd de Stichting Genenbank Landbouwhuisdieren onderdeel van het CGN. Wat betekent die genenbank voor de geitensector in Nederland?

 • artikel

  De Gouwenaar, een lief konijn

  De Gouwenaar is door Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) gekozen als ras van het jaar 2012. Het doel is om meer fokkers en houders voor dit konijn te krijgen.

 • artikel

  Maastrichts graan voor Maastrichtse Bentheimers

  Op de akkers van Heer in Maastricht wordt graan verbouwd dat dient als voer voor de Bonte Bentheimer varkens van de kinderboerderijen van Daalhof en Maasveld in Maastricht. De varkens worden geslacht en als vleespakketten verkocht aan Maastrichtse burgers.

 • artikel

  De Hollandse kuifhoenders met witte kuif

  De oudst bekende afbeelding van een zwarte witkuif hen komt voor op een schilderij van J. Bronkhorst uit 1657. Ondanks de verschillende namen, die het ras heeft in het buitenland, wordt het Hollands Kuifhoen ook daar als een Nederlands fokproduct beschouwd.

 • artikel

  Europees onderzoek naar de diversiteit van landbouwhuisdieren

  De Europese Unie is de laatste tijd veel in het nieuws met alle aandacht voor de eurocrisis. Gelukkig valt er over de EU ook veel goeds te melden.

 • artikel

  ... en het is zeldzaam! : kinderhoek

  In Zeldzaam Huisdier gaat het niet zo vaak over konijnen. Daarom zet de SZH een zeldzaam konijnenras in het zonnetje, want de Gouwenaar is in 2012 ras van het jaar. Dat betekent dat er extra veel over dat konijnenras geschreven wordt en dat Gouwenaars op de Dag van het Levend Erfgoed een speciaal plaatsje krijgen.

1 2 3 ... 154