Lectoraat

Duurzaam Bosbeheer

Nederlands bos- Michael Gaida via Pixabay
Bron foto: Michael Gaida, Pixabay (Pixabay licence)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Bosbeheer
  • Interessant voor
    Terreinbeheerder
Bekijk de bronnen
Het Nederlandse bos heeft een grote hoeveelheid aan maatschappelijke functies. Het heeft echter in toenemende mate te lijden onder de gevolgen van klimaatverandering, vermesting, verzuring, verdroging en versnippering. In 2030 moet er ook nog eens 30.000 hectare aan bos in Nederland bij volgens Europese richtlijnen. Lector is Ute Sass-Klaassen.

Doel hiervan is om Nederland meer klimaat robuust te maken, bij te dragen aan CO2 doelstellingen en de biodiversiteit te versterken. Door de komst van het Coronavirus zagen we ook dat Nederlanders massaal de bossen opzocht. Door de toenemende vraag vanuit de maatschappij wordt de druk op het bos in Nederland alleen maar groter.

Doel van het lectoraat

Het lectoraat duurzaam bosbeheer probeert antwoord te krijgen op de vraag ‘Waar gaan we het nieuwe bos neerzetten en hoe gaan we het beheren in deze snel veranderende tijden?’. Hierbij ligt de focus op twee deelprojecten: Vitaal bos en Veelzijdig bos. Met het project Veelzijdig bos worden bosbeheerders ondersteund in hun keuzes voor beheermaatregelen om de gewenste doelen en functies van bos te realiseren. Er wordt gefocust op het participatieve proces vanuit de samenleving en nieuwe functies als CO2 vastlegging. Hierbij wordt onderzocht welke beheermethodes ingezet kunnen worden om te komen tot optimale functievervulling in zowel bestaande als nieuw aan te leggen bossen in stedelijk en landelijke gebied.

Met het project Vitaal bos krijgen beheerders toepasbare handvatten waarmee ze kunnen sturen op vitaliteit in de specifieke omstandigheden in hun beheereenheid. Bestaande initiatieven zoals de Gereedschapskist Klimaatslim Bosbeheer wordt getoetst aan bruikbaarheid en op volledigheid.

Lector Sass-Klaassen aan het woord

"Van Hall Larenstein acht de tijd rijp voor een lectoraat Duurzaam bosbeheer en ik ben het daar zeer mee eens. Terwijl wereldwijd bossen verdwijnen door conversie naar andere landgebruiksvormen en extreme weersomstandigheden groeit gelukkig ook het besef dat juist bossen relevant zijn om effecten van klimaatsverandering tegen te gaan, biodiversiteit te waarborgen, bij te dragen aan een goede waterbalans en de mens op allerlei andere manieren van dienst te zijn .
Duurzaam bosbeheer zorgt voor behoud en uitbreiding van bossen en het werkt - tegen de tijdgeest in – met lange-termijn visies maar als het nodig is ook met korte-termijn acties om bossen weerbaarder te maken. Om duurzaam bosbeheer te verankeren in de samenleving is een enorme uitdaging, die niet alleen samenwerking van onderzoekers/lectoren van verschillende disciplines vereist maar ook effect zal moeten hebben op de lange termijn door verbinding tussen generaties via het onderwijs. Ik zie voor mij als lector Duurzaam bosbeheer grote kansen om samen met gemotiveerde collega’s bij de Hogeschool van Hall Larenstein hier echt wat te betekenen."