Menu

Lectoraten van het groene onderwijs

false

Group
Lectoraat
De huidige transities in antwoord op klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en grondstoffenschaarste vereisen gezamenlijke visies voor een duurzame toekomst. De onderzoeksgroep Communicatie, Participatie & Sociaal-Ecologisch Leren (CoPSEL) draagt bij aan collectieve transitieprocessen voor een duurzame toekomst door onderzoek naar processen van communicatie, participatie en sociaal-ecologisch leren in regionale, nationale en internationale contexten.
Lectoraat
De Groene Stad heeft de toekomst. Op dit moment woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden, veelal in laaggelegen kustgebieden en delta’s. Dit aantal zal in de komende decennia verder toenemen. Bovendien drukt de dreigende klimaatcatastrofe de mensheid met de neus op het feit dat we ons anders zullen moeten verhouden tot de planeet. Steden staan immers voor grote uitdagingen om een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving te bieden aan een groeiend aantal inwoners.
Lectoraat
Het lectoraat probeert iedereen die met dierenwelzijn bezig is zo goed mogelijk met elkaar te verbinden. Dat wil zeggen: mensen die onderzoek naar dierenwelzijn doen, mensen die dieronderwijs verzorgen, dierenbedrijven en natuurlijk de samenleving die zich steeds drukker maakt over het welzijn van dieren. Daarnaast stimuleert het de doorontwikkeling en verbetering van dierenwelzijnsonderwijs aan groene hogescholen. We hebben aandacht voor landbouwhuisdieren, gezelschaps- en recreatiedieren, proefdieren, plaagdieren en dierentuindieren. Lector is Hans Hopster.
Lectoraat
Voldoende en schoon zoetwater is van levensbelang. Toch is het niet vanzelfsprekend. Door intensivering landbouw, groei van bevolking en welvaart, neemt het gebruik van schoon zoetwater toe. Tegelijkertijd komen grond- en oppervlaktewater meer onder druk te staan van vervuiling, zoals nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen en andere microverontreinigingen. Bovendien leidt klimaatverandering tot een nieuwe dynamiek in verdamping en neerslag. Dit spanningsveld is het werkveld van het lectoraat Sustainable water systems. Lector is Peter van der Maas.
Lectoraat
Het lectoraat ‘Gebiedsgerichte transities naar kringlooplandbouw’ houdt zich bezig met de realisatie van kringlooplandbouw op bedrijfs- en gebiedsniveau. De landbouw staat voor belangrijke uitdagingen: vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en stikstofverbindingen, herstel van de (bodem)biodiversiteit en waterkwaliteit en –beschikbaarheid. Randvoorwaarden daarbij zijn verdienvermogen, voedselzekerheid, volksgezondheid, landschappelijke kwaliteit en maatschappelijke waardering. Dit antwoord vereist nieuwe bedrijfs-en verdienmodellen, organisatievormen en regels, oftewel: systeemveranderingen.
Lectoraat
Steeds meer mensen leven in de steden, ze bewegen minder, eten minder gezond en hebben vaker te maken met chronische ziektes, al dan niet gerelateerd aan overgewicht of obesitas. De woondichtheid in de steden neemt toe en dit gaat nogal eens ten koste van het groen. Terwijl uit steeds meer studies blijkt dat natuur en groene stroken en veldjes in de stad een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de gezondheid en het welzijn van mensen. Maar groen is ook belangrijk voor het opvangen van klimaatproblemen en minder natuur en groen in de stad schaadt de biodiversiteit. Dit lectoraat maakt zich sterk voor groene, gezonde en duurzame wijken.
Lectoraat
Leren en ontwikkelen zijn kernprocessen in ons leven. In het lectoraat professionele identiteit en organisatieontwikkeling gaat het er om professionele identiteit en daarmee samenhangende thema’s te doorgronden om zo een handelingsrepertoire te ontwikkelen. Professionals en organisaties kunnen daarmee in de ontstane dynamiek die identiteit vormgeven en zo bijdragen aan veerkracht, wijsheid, zelfsturing en excellentie.
Lectoraat
Wat kan het onderwijs betekenen voor en bijdragen aan transities in het groene domein, gericht op het wereldvoedselvraagstuk en een duurzame economie? Oplossingen hiervoor vereisen andere productiemethoden en grondstoffengebruik. Ze vragen om anders organiseren en andere businessmodellen. En vooral om leren om te gaan met andersoortige oplossingen voor hedendaagse vraagstukken. Dat vraagt dus ook om ander onderwijs. Het lectoraat onderzoekt hoe het onderwijs de student moet uitrusten om toekomstige, vaak ill defined, complexe vraagstukken aan te kunnen. Over welk instrumentarium moet de toekomstige professional beschikken?
Lectoraat
Door de jaren heen is ons voedselsysteem geïndustrialiseerd geraakt. Dit heeft zijn positieve kanten, maar ook negatieve effecten op het milieu, de leefomgeving en onze gezondheid. Bekende effecten op het milieu zijn ontbossing, uitputting van de bodem en waterschaarste. Het aantal mensen dat lijdt aan overgewicht en gerelateerde ziektes groeit, en ons voedsel komt vaak van ver. Maar voedsel kan ook verbinden: niet alleen met anderen - wanneer mensen gezamenlijk van een maaltijd genieten - maar ook met het land van herkomst of juist met de directe omgeving, het landschap, en degene die ons voedsel produceert.
Lectoraat
Dit associate lectoraat richt zich op onderzoek naar de veiligheid, kwaliteit en integriteit van voedsel in de gehele keten, van teelt tot verwerking, distributie en consumptie. Het lot van de stoffen in de (circulaire) voedselketen wordt onderzocht en mogelijke gezondheidsrisico’s, en risicomitigatie strategieën worden vastgesteld. Daarnaast is er onderzoek naar de productintegriteit (voedselfraude) van voedsel. Lector is Marije Strikwold.
Lectoraat
Het lectoraat houdt zich bezig met praktijkgericht onderzoek naar duurzame gewasbescherming en weerbaarheid van planten en ecosystemen. Om de planten te beschermen tegen plagen gebruiken we gewasbeschermingsmiddelen. Veel chemische middelen zijn echter schadelijk voor het milieu en zijn of worden door de EU verboden. Het is dus belangrijk om planten ook op een ecologisch duurzame manier te kunnen beschermen en weerbaar te kunnen maken tegen ziekten en insectenplagen. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van mechanismen uit of gebaseerd op de natuur zelf, door bijvoorbeeld verhoging van de natuurlijke plantenafweer, het gebruik van biostimulanten of nieuwe bio inspired gewasbeschermingsmiddelen. Naast weerbaarheid tegen ziekten en plagen zal met de klimaatverandering ook weerbaarheid tegen factoren zoals droogte steeds belangrijker worden.