Nieuws

Nieuw onderzoeksresultaat van Practoraat Dierenwelzijn en -gezondheid

Jonge vrouw voert paard met emmer - Photology1971 via Istock
Bron foto: Photology1971, Istock (Istock licentieovereenkomst voor content)
Samenvatting
  • Onderwerp
    onderwijs, attitudes, dierenwelzijn, practoraat, mbo
  • Interessant voor
    docenten, onderzoekers
Bekijk de bronnen
Studenten zijn de toekomst. Zij nemen de ervaringen uit hun lessen en stages mee in hun verdere werkzame leven. Om ze hier zo goed mogelijk op voor te bereiden is er kennis nodig over het effect van stages en lessen. Het practoraat Dierenwelzijn en -gezondheid ging hiermee aan de slag. Zij onderzochten het effect van verzorgingslessen en stages op de houding van dierverzorgingsstudenten ten aanzien van dieren.

In 2021 startte het practoraat Dierenwelzijn en -gezondheid met als doel de inhoudelijke kennis over dierenwelzijn te vergroten en het onderzoekend vermogen van studenten, docenten en medewerkers van het mbo te versterken.

In juli 2023 publiceerde het practoraat het onderzoek ‘Houding, gedachten en gedrag van mbo dierverzorgingsstudenten in interactie met dieren’. In dit onderzoek keken ze naar de attitude van dierverzorgingsstudenten ten opzichte van verschillende diergroepen (huisdieren, plaagdieren, productiedieren en educatiedieren).

Met een aanpak die bestond uit drie deelvragen brachten de onderzoekers de attitudes van studenten in kaart en keken ze hoe de omgang tussen dier en student veranderde tijdens verzorgingslessen en stages.

Te lezen is dat de studenten zowel de verzorging als de stages als nuttig ervaren. De studenten doen kennis- en ervaring op waardoor ze zowel een beter beeld hebben van het beroep als wat nodig is om de dieren goed te verzorgen. Geconcludeerd kan worden dat de samenwerking met stagebedrijven waardevol is en dat ze deze moeten koesteren.

Verder is de huidige verzorging ingericht om de studenten zo veel mogelijk kennis te laten maken met zoveel mogelijk diersoorten als goede voorbereiding op de stage. Nadeel hiervan is dat studenten moeilijk een band kunnen opbouwen met de dieren die ze verzorgen. Het is daarom aan te raden om opnieuw te kijken naar het huidige systeem van rouleren.

Ook zijn er nog vragen aan het einde van het onderzoek, zoals: hoe komt het dat de empathie voor dieren tijdens de opleiding afneemt? Is dit positief of negatief voor het beroep van dierverzorger? Hiermee gaat het practoraat aan de slag.