• artikel
  Biokas 2005 : bodem en bemesting : gezonde bodem basis voor geslaagde teelt
  2005

  Grondontsmetting door stomen

  Vooral door de keuze van een goede mestsoort zal er een evenwichtig bodemleven ontstaan, waardoor bodemgebonden ziekten niet in extreme mate kunnen optreden. Vooralsnog is in de biologische teelt grondontsmetting door stomen toegestaan.

 • artikel
  De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" 17 45: 8 - 9
  2004

  Stomen verandert mineralenhuishouding in de bodem

  Effect van stomen tegen aaltjes, Verticillium en onkruidzaden op de mineralenhuishouding van de bodem.

 • artikel
  De Boomkwekerij 17 (2004) 45
  2004

  Stomen verandert mineralenhuishouding in de bodem

  Effect van stomen tegen aaltjes, Verticillium en onkruidzaden op de mineralenhuishouding van de bodem.

 • rapport
  FlowerWatch
  2006

  Temperatuur meten tijdens stomen

  Op 6 verschillende kwekerijen met verschillende teelten, grondsoorten en stoomtechnieken is onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van meetstrips en dataloggers, kleine chips, die temperatuur en tijd periodiek opslaan en later kunnen worden uitgelezen vanaf de computer. De strips en dataloggers zijn voor het stomen op verschillende locaties en dieptes in de grond geplaatst. De meetstrips blijken eenvoudig in gebruik en zijn goedkoop. De strips zijn goed toe te passen als middel om de gerealiseerde temperatuur en dus het effect van de ontsmetting te meten. De dataloggers zijn duurder en tijdrovend in gebruik. Ze laten wel het temperatuurverloop zien en kunnen daardoor uitstekend worden toegepast, om methoden en technieken te vergelijken.

 • rapport
  P.A.G.V.
  1983
 • artikel
  2004
 • artikel
  Biokas 2006 : gewasbescherming : beheersing ziekten en plagen vraagt om kennis en stuurmanskunst van de glastuinder
  2006

  Aaltjes; thema Gewasbescherming

  Informatie over Biokas onderzoek. Het bodemleven wordt gevoed met compost en dierlijke mest en aaltjes door afgestorven of levend plantaardig materiaal. Een passend antwoord op bestrijding van pathogene aaltjes in de bodem is helaas nog niet voorhanden. Het is een kwestie van stuurmanskunst om biologisch te telen zonder negatieve gevolgen van de aanwezige aaltjes in de bodem. De ‘Aaltjes Beheersings Strategie’ geeft de teler handvatten om aaltjes buiten de kas te houden dan wel de populatie binnen de perken te houden

 • artikel
  2012

  Biologische grondontsmetting is goed alternatief voor stomen

  Stomen vergt circa 6 m3 aardgas per m2. Daar komen de kosten voor arbeid en de stoomketel bovenop. Bovendien is het rendement van stomen niet altijd geweldig. Chemische alternatieven zijn er niet en zo kwam biologische grondontsmetting in beeld. Na drie jaar onderzoek is de methode bijna praktijkrijp, maar het werkt nog niet bij ieder bodemtype even goed. Misschien kan het beter en sneller door het toevoegen van een grondeigen bacteriekweek.

 • rapport
  Proefstation voor Tuinbouw onder Glas
  1987
 • rapport
  Proefstation voor Tuinbouw onder Glas
  1987
 • rapport
  Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
  2006
 • overig
  WUR_staff repository
  2007

  Aaltjes bestrijding in biologische groenten

  In dit onderzoek worden alternatieve aaltjesbestrijdingswijzen gezocht in de biologische kasgroenteteelt

 • overig
  Wageningen UR, Glastuinbouw
  2007

  Aaltjes bestrijding in biologische groenten

  In dit onderzoek worden alternatieve aaltjesbestrijdingswijzen gezocht in de biologische kasgroenteteelt

 • rapport
  Wageningen UR Glastuinbouw
  2015

  Doorontwikkeling biologische grondontsmetting (bodemresetten) als alternatief voor stomen

  Biological Soil Disinfection (BSD) or ‘soil resetting’ can technically, energetically and economically be an effective alternative to soil steaming. The program ‘Greenhouse as energy source’ of the Ministry of Economy, Agriculture and Innovation and the Dutch Horticultural Board gave fi nancial support to practical demonstrations and further development of this technology, in order to stimulate implementation of BSD in practice. Chrysanthemum growers, DLV Plant B.V., Wageningen UR Greenhouse Horticulture and Thatchtec B.V. gained experience with BSD in four chrysanthemums companies. Additional research was conducted into possibilities to speed up the process and fi nd reliable process indicators. The disinfection and cultivation results (up to 5 cycles) was after BSD as good or better as after steaming in 3 of the 4 companies. Anaerobic conditions, one of the prerequisites for disinfection, were not achieved in the fourth company, which may explain the unsatisfactory disinfection. In intensive cultivation, three weeks without cultivation need to be included in the planning. Implementation in July offers the best fi t in terms of effectivity and income.The process can be shortened to 9 days by means of a higher Raw Proteine dose, but this leads to growth inhibition in the next cultivation. Adding a “primer” or “inoculum” with own soil bacteria does not suffi ciently increase the operational reliability, and is therefore deleted as a process step in the protocol. The disinfection process can be well monitored by means of oxygen measurement and total nematode counts. Additional indicators are the concentrations of nitrate, ammonium and bicarbonate in the 1:2 soil volume extract.

 • artikel
  2017

  Lelieteler ziet bodemweerbaarheid als mogelijk alternatief voor stomen

  Bij Leliekwekerij Bredefleur in Moerkapelle wordt al vijf jaar niet meer gestoomd. Het afgelopen jaar lagen er proeven op hun locatie in Luttelgeest.

 • overig
  WUR_staff repository
  2009
 • artikel
  2023

  Middelburg teelt chrysanten met biostimulanten, zonder stomen - Vakblad Onder Glas

  Lukt het om zonder te stomen kwalitatief goed te telen ondank de aanwezigheid van aaltjes? In de chrysantenteelt was dit tot voor kort een ondenkbaar ideaal. Momenteel doen steeds meer telers hiermee ervaring op, mede onder druk van de hoge gasprijzen. Zoals de Westlandse teler Sander Middelburg: “Het is een goed begin. Een verbazingwekkend goed […]

 • rapport
  Wageningen UR Glastuinbouw
  2013

  Biologische grondontsmetting met Herbie (‘Bodemresetten’) als alternatief voor stomen 2011-2012

  In een meerjarig onderzoek gefinancierd door het Productschap Tuinbouw en het Ministerie van Economische zaken in het kader van het programma Kas als Energiebron, hebben Wageningen UR Glastuinbouw en BLGG gekeken naar ‘Bodemresetten met Herbie’ als alternatief voor stomen. Gebleken is dat een hoge bodemtemperatuur het proces stimuleert. Zonder anaerobe omstandigheden is er geen effect. Er is positief (dus bestrijdend) effect gevonden op: Verticillium dahliae , wortelknobbel aaltjes, S clerotinia sclerotiorum, wortelduizendpoot, tripslarven, slakken en ook andere bodemorganismen zoals bodemmijten en springstaarten. Er kon geen effect van Bodemresetten aangetoond worden op verhoogde weerbaarheid tegen Pythium . Het proces kan worden gemonitord aan de hand van gasmetingen van O 2 en H 2 S. In een uitgedroogde grond en een bodem die lang braak gelegen heeft verloopt het proces niet goed. De hoeveelheid broeikasgas die vrijkomt bij Bodemresetten wordt als verwaarloosbaar ingeschat in vergelijking met stomen. In een gangbare chrysantenteelt is Bodemresetten zonder extra kosten ten opzichte van stomen toe te passen als dit maximaal twee weken duurt en uitgevoerd wordt rond periode 5 zodat het opbrengstverlies valt in periode 7-8.

 • rapport
  Wageningen UR Glastuinbouw
  2013

  Biologische grondontsmetting met Herbie (‘Bodemresetten’) als alternatief voor stomen 2011-2012

  In een meerjarig onderzoek gefinancierd door het Productschap Tuinbouw en het Ministerie van Economische zaken in het kader van het programma Kas als Energiebron, hebben Wageningen UR Glastuinbouw en BLGG gekeken naar ‘Bodemresetten met Herbie’ als alternatief voor stomen. Gebleken is dat een hoge bodemtemperatuur het proces stimuleert. Zonder anaerobe omstandigheden is er geen effect. Er is positief (dus bestrijdend) effect gevonden op: Verticillium dahliae , wortelknobbel aaltjes, S clerotinia sclerotiorum, wortelduizendpoot, tripslarven, slakken en ook andere bodemorganismen zoals bodemmijten en springstaarten. Er kon geen effect van Bodemresetten aangetoond worden op verhoogde weerbaarheid tegen Pythium . Het proces kan worden gemonitord aan de hand van gasmetingen van O 2 en H 2 S. In een uitgedroogde grond en een bodem die lang braak gelegen heeft verloopt het proces niet goed. De hoeveelheid broeikasgas die vrijkomt bij Bodemresetten wordt als verwaarloosbaar ingeschat in vergelijking met stomen. In een gangbare chrysantenteelt is Bodemresetten zonder extra kosten ten opzichte van stomen toe te passen als dit maximaal twee weken duurt en uitgevoerd wordt rond periode 5 zodat het opbrengstverlies valt in periode 7-8.

 • rapport
  Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bloembollen
  2004

  Bestrijding Pythium te velde bij hyacint door stomen en natuurlijke preparaten

  De huidige bestrijdingsmogelijkheden van Pythium bij hyacint zijn zeer beperkt. Oriënterend heeft PPO i.s.m. Adviesbureau Natuurlijk Telen en Agricon, van een zwaar besmet praktijkperceel de grond tot 30cm diep deels laten stomen en de grond daarna deels met natuurlijke middelen verrijkt om eventuele herinfectie vanuit de belending en ondergrond te voorkomen. Stomen leidde tot een Pythium vrij gewas met 26% hogere opbrengst. De aangebrachte natuurlijke middelen gaven wel een gewasbeïnvloeding, maar geen verschil in aantasting of opbrengst. Uit grondanalyse bleek dat de aangebrachte natuurlijke middelen wel een beïnvloeding van het bodemleven hebben veroorzaakt. De enige toegestane chemische controle Ridomil, in een naastgelegen ander project, gaf een werking die minder dan de helft was van stomen. Onkruid werd zeer goed bestreden. Deze posistieve resultaten waren reden om een vervolgproject aan te vragen, hetgeen ook gehonoreerd is. In dat project (PPO 330979) wordt op het perceel nageteeld om na te gaan of de werking ook in een tweede jaar nog zichtbaar is en of er dan wel verschil optreedt door toepassing van de natuurlijke middelen. Stomen is een dure behandeling maar bestrijdt naast Pythium veel meer schimmels, aaltjes, onkruid, enz. Als ook een tweede jaar effect wordt gezien bij Pythium zou ook naar meerdere meerjarige aspecten kunnen worden gekeken. Stomen zou dan een maatregel kunnen zijn die eens per zoveel jaar zorgt voor het opruimen van vele ziektenverwekkers binnen een teelt/vruchtwisselingsschema, zodat de hoge kosten over meerdere teelten en jaren kunnen worden terugverdiend door hogere opbrengsten en/of betere kwaliteit.

1 2 3 ... 38