Menu

‘*’

Terreinbeheer
Akkerbouw
Foodsector
circularbiobaseddelta.nl
www.crkls.nl
KOM20033
KOM20022
KOM21015
KOM20011
KOM20003
KOM20010
KOM21004
KOM20001
KOM20002
KOM20004
KOM20021
KOM20038
KOM20047
KOM21019
KOM20006
KOM20025
Artikel
Innovatie & Groenstedelijke Ruimte
Filter
 • webpagina

  'Komkommertijd benutten om na te denken'

  Het speelveld voor de varkenshouder verandert in rap tempo. Je mag gerust zeggen dat we in een periode zitten met nogal wat onzekerheden. Een recent toegevoegde onzekerheid is de verwachting dat de opbrengstprijzen voor biggen en vleesvarkens de komende tijd lager zullen zijn en de voerkosten juist hoger. De verdiensten staan daardoor onder druk.

 • webpagina
  2021

  ‘We besparen al en willen nog veel verder gaan’ - Precisielandbouw voor alle telers

  Akkerbouwers Pieter en Jan Pieter Evenhuis passen verschillende precisietechnieken toe op hun akkerbouwbedrijf.

 • webpagina
  2021

  Goede opkomst uien, ook bij verschillend bodembeheer - Precisielandbouw voor alle telers

  Ook bij een meer duurzaam bodembeheer is een goede opkomst van uien mogelijk. Die conclusie trekt onderzoeker Thierry Stokkermans.

 • webpagina

  Wijzer worden van longonderzoek in het slachthuis

  Longonderzoek bij varkens aan de slachtlijn is een nuttig hulpmiddel om de ernst van longaandoeningen op een bedrijf in kaart te brengen. Longonderzoek helpt bovendien de controleaanpak waar nodig bij te sturen en zo de grote economische impact van luchtwegaandoeningen door verhoogde sterfte, voederconversie, behandelingskosten en groeivertraging te voorkomen.

 • webpagina

  Hele Europese varkenshouderij staat onder druk

  De varkenshouderij in heel Europa staat onder druk, onder meer door ongunstige weersomstandigheden, afgenomen exportlicenties op China en een overschot aan vlees.

 • artikel
  Dierplagen informatie : wetenswaardigheden en actualiteiten 13 3: 12 - 15
  2010

  Aantal huisartsconsulten blijf toenemen : is voorlichting en curatief beleid genoeg? : ziekte van Lyme in Nederland 1994-2009

  Landelijk onderzoek onder huisartsen toont aan dat de incidentie van tekenbeten en erythema migrans tussen 1994 en 2009 sterk is toegenomen. De belangrijkste risicogebieden liggen in een strook langs kust en in het noorden en oosten van het land, met uitzondering van de Rijndelta. Het verdient aanbeveling om gezien deze stijgende incidentie, de mogelijkheden voor alternatieve preventie- en bestrijdingsmaatregelen te onderzoeken.

 • artikel
  De hovenier : vakblad voor alle hoveniers 2 5: 28 - 31
  2019

  Zeroturn-maaien: you hate it or you love it : Stuurloos maar professioneel grasmaaien

  De naam doet het al vermoeden: een zeroturnzitmaaier kan een perfecte cirkel van 360 graden maken. Deze techniek voor professioneel grasonderhoud kwam overwaaien uit de VS. Je ziet de stuurhandelbediende machines steeds vaker aan het werk. Er zijn al types die bijna 2,5 hectare per uur maaien.

 • artikel
  Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun 53 5: 4 - 5
  2019

  Gijs oogst met lagedrukbanden

  Duurzaamheid en goed bodembeheer zijn ook tijdens de bietencampagne steeds meer een thema. Gijs van der Woerd uit het Gelderse Zoelen heeft geïnvesteerd in een bandendrukwisselsysteem voor zijn bietenrooier en een overlader. Gijs heeft een akkerbouw- en loonwerkbedrijf. Hij heeft tien vaste en twintig tijdelijke medewerkers in dienst.

 • artikel
  Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun 53 4: 12
  2019

  Rooi op het juiste moment voor minimale tarra en bietverliezen

  Perfect rooiwerk is nodig om alles wat er aan bieten gegroeid is te kunnen oogsten. Door te letten op volledige ontbladering, verwijdering van grondtarra, beperking van puntbreuk en minimaliseren van bodemdruk wordt een optimaal oogstresultaat bereikt. Dit alles vergt vakmanschap en een goed samenspel tussen teler, machinist en machine.

 • artikel
  Water governance 2: 37 - 38
  2017

  Stopzetting grondwateronttrekkingen in Delft vraagt om een zorgvuldige governance aanpak

  In april van dit jaar besloot de gemeente Delft op 1 mei te beginnen met een gefaseerde stopzetting van de grondwateronttrekkingen aan de rand van de binnenstad op het terrein van de voormalige Gist- en Spiritusfabriek, sinds 1999 het centrum voor biotechnologie van DSM. Het is een delicate kwestie die de afgelopen jaren tot veel discussie en onrust onder vooral de bewoners van de oude binnenstad heeft geleid over mogelijk aanzienlijke schade aan hun huizen door grondwateroverlast. Dat is ook begrijpelijk, want het betreft hier een van de grootste stedelijke grondwateronttrekkingen in ons land: 10,5 miljoen m3 grondwater per jaar.

 • artikel
  Water governance 2: 34 - 36
  2017

  Spraakwater: dringen voor drinkwater onder de grond

  Nederland is een dichtbevolkt land met veel mensen en activiteiten op de vierkante kilometer. Maar ook onder de grond wordt het steeds drukker. Dat brengt nieuwe vraagstukken met zich mee. Hoe combineren we alle activiteiten onder de grond en wie moet zich hierover buigen?

 • artikel
  Water governance 2: 30 - 33
  2017

  Samen, integraal en duurzaam inrichten van het landelijk gebied

  Het bodem- en watersysteem zijn nauw aan elkaar verbonden en vormen de basis voor het fysieke leefmilieu. De bodem biedt voeding en stevigheid voor bomen en planten en is het domein van een grote verscheidenheid aan organismen. Deze organismen zijn onmisbaar voor processen in de bodem en dragen zo bij aan onder meer de beschikbaarheid van voedingsstoffen, bodemvocht en bodemstructuur en hiermee aan de gewasgroei en natuurlijke samenstelling van de vegetatie. Een gezonde bodem draagt bij aan waterbeschikbaarheid en aan waterkwaliteit en heeft een positief effect op biodiversiteit, voedselproductie en klimaatverandering.

 • artikel
  Water governance 1: 36 - 38
  2017

  Spraakwater: warmte van iedereen, solidariteit vraagt om goede afspraken

  Een groot gedeelte van de gemeente Velsen kunnen we voorzien van duurzame energie door verschillende typen warmtedragers in te zetten. Denk aan riothermie, warmte uit oppervlaktewater, bodemenergie en restenergie. Deze en meer alternatieven kunnen zo succesvol zijn, dat je op termijn als stad zonder aardgas kunt én de energierekening voor inwoners naar beneden kan. Om dat mogelijk te maken, pleit ik wel voor voldoende tijd om de haalbaarheid én het rendement van kansrijke opties te onderzoeken. Daarnaast stel ik voor een landelijke database op te zetten met alle relevante informatie over de (ondergrondse) infrastructuur waar partijen afzonderlijk uit kunnen putten. Een rode draad hierin is de vraag: ‘Van wie is de warmte eigenlijk?’ Hier ga ik graag op in aan de hand van onze actuele ervaring met riothermie.

 • artikel
  Water governance 1: 19 - 23
  2017

  Case study: thermische energie uit oppervlaktewater: een kans en een uitdaging

  Oppervlaktewater is – naast wind, zon en biomassa – een potentieel belangrijke duurzame energiebron voor Nederland. Uit een verkenning in opdracht van de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat1 blijkt dat deze bron kan voorzien in ± 12% van de nationale warmtevraag en 54% van de koudevraag. In het waterrijke noorden, westen en midden van het land loopt de potentie op tot meer dan 25% van de warmtevraag, vooral in de dichtbebouwde regio’s. Daarmee vormt deze bron een bijdrage in het streven van gemeenten naar aardgasloze wijken. Ook draagt benutting van deze energiebron lokaal bij aan bestrijding van hittestress en verbetering van de waterkwaliteit. Momenteel worden op diverse lokaties in ons land kansen verkend en projecten uitgevoerd. Daaruit blijkt dat benutting van dit potentieel aan warmte en koude samenwerking vraagt van meerdere partijen die vaak nog op zoek zijn naar hun rol. In dit artikel gaan we in op het principe van Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO), de vereiste samenwerking om tot realisatie te komen en een mogelijke strategie voor de toekomst.

 • artikel
  Water governance 1: 11 - 14
  2017

  Parijs, een klimaatakkoord: wat betekent dat voor het waterbeheer?

  De waterbeheerder in Nederland heeft een groot belang bij beperking van de klimaatverandering. Dat scheelt komende decennia aanmerkelijk in overstromingsrisico’s, wateroverlast en zoetwatertekorten. Maar om de mondiale opwarming beneden de twee graden te houden is het nodig de uitstoot van broeikasgassen zeer snel en vergaand te reduceren. De energietransitie is één ding: het zal moeite genoeg kosten om tijdig over te schakelen naar een duurzame energievoorziening en beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarming en voor verkeer en vervoer. Over de bijdrage van water aan de energietransitie, naast zon en wind, is in dit themanummer genoeg te vinden. Er is echter meer nodig om de doelstellingen van ‘Parijs’ te halen. De reductie van de uitstoot van broeikasgassen vergt transities op het terrein van voedselvoorziening, stedelijke inrichting, natuur en transport. Wereldwijd gaat het om grote veranderingen in land- en watergebruik, nodig om de miljarden nieuwe deltabewoners ruimte en leven te bieden zonder het klimaat verder aan te tasten. Ook in Nederland heeft dit consequenties voor het waterbeheer. Hoe kunnen we die omschakeling maken?

 • artikel
  Water governance 3: 25 - 27
  2016

  Case study: internationale samenwerking met Egypte

  Het zijn roerige tijden in Egypte. Zowel politiek als economisch. Toch gaat de Nederlandse watersector door met haar activiteiten in dit land met haar indrukwekkende Nijldelta. En zoals het in Nederland ook gaat in droge tijden wil iedereen een beetje van dit water om de landbouwproducten niet te laten verdorren. Daartoe is een ingenieus kanalenstelsel ontwikkeld met een hoofdsysteem en subsystemen: secundaire en tertiaire waterwegen. In de omgeving van Alexandrië, om precies te zijn in het El Mahmoudia District, is een Brabants consortium van waterschappen actief om de partners te helpen bij verschillende integrale watervraagstukken. Onder de vlag van het Water Operator Partnership Egypt-Netherlands (WOP EG-NL) ondersteunen zij het El Mahmoudia Integrated Water Resources Management District (IWRMD) bij het opzetten van regionaal watermanagement.

 • artikel
  Water governance 2: 32 - 39
  2013
 • artikel
  Water governance 2: 11 - 14
  2013
 • artikel
  Water governance 1: 14 - 18
  2013

  Funderingsproblematiek

  Nederland is door de ligging in veel opzichten een bijzonder land. De lage ligging in een belangrijke delta van Europa brengt met zich mee dat we veel vruchtbare grond hebben. En de wijze waarop we omgaan met het water geeft Nederland een vooraanstaande positie in de wereld. Ook de manier waarop we onze gebouwen funderen is redelijk uniek. Dat het niet alleen maar succes verhalen zijn blijkt uit de problemen die zich voordoen met de oudere funderingen. Inmiddels is de discussie over de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid enigszins geluwd en praten we over de aanpak van de funderingsproblematiek.

 • artikel
  Water governance 1: 40 - 44
  2013

  Grondwaterbescherming: regelgeving, handhaving én samenwerking

  De druk op de grondwaterbescherming neemt toe. Vanuit het stedelijk gebied komt dat door verdergaande claims op de schaarse ruimte, boven- en ondergronds. Vanuit het landelijk gebied door het gebruik van meststoffen, bestrijdingsmiddelen en diergeneesmiddelen. Daarbij zijn er nog de “oude” bodemverontreinigingen van de industrie en de nieuwe gebruikers van de ondergrond zoals aardwarmte en ondergrondse opslag. Potentiële bedreigingen, maar misschien ook kansen, zie onderstaande figuur. Naast de regelgeving en handhaving door de overheden maken drinkwaterbedrijven dan ook steeds vaker gebruik van maatwerkoplossingen die in nauwe samenwerking met belanghebbenden tot stand komen. Daarbij is voortdurend de centrale vraag niet óf het grondwater beschermd moet worden, maar hóe dat het beste kan. Een overzicht van de huidige situatie maar vooral van de kansen en mogelijkheden voor de toekomst.

1 2 3 ... 24140