• video
  Precisiebemester Kringloop
  2022

  Kunstmestvervanging in de weidebouw : webinar reeks Slim en rendabel naar nul emissie

  Alle lichten staan op groen voor massale overgang op kunstmestvervangers. Deze meststoffen zijn kwantitatief en kwalitatief ruim voorhanden evenals de precisiebemesters voor toediening op de juiste plaats, op het juiste moment en in de juiste dosering.

 • video
  Precisiebemester Kringloop
  2022

  Kunstmestvervanging in de akkerbouw : webinar reeks Slim en rendabel naar nul emissie, 28 januari 2022

  Alle lichten staan op groen anno 2022 voor 100 % kunstmestvervanging in de akkerbouw. Agrifirm is nu ook positief daarover, zoals blijkt door de deelname aan dit webinar met passages over kunstmestvervangers uit hun webinar Slim Bemesten van 20 dec 2021, en dat is doorslaggevend. Agrifirm is immers marktleider in de meststoffenmarkt . De meststoffen zijn er, de precisiebemesters eveneens, alsmede de doseringsadviezen bij 4J bemesting met kunstmestvervangers. Aan de slag nu dus aan de keukentafels ! Voorbeelden uit de praktijk zijn er genoeg, zoals ook uit dit webinar blijkt.

 • video
  Precisiebemester Kringloop
  2022

  Kunstmestvervanging in de vollegrondsgroenteteelt : webinar reeks Slim en rendabel naar nul emissie, 4 februari 2022

  Laaghangend fruit voor emissiereductie: kunstmestvervanging in de vollegrondsgroenteteelt. De machines zijn er, de meststoffen en de adviezen.

 • video
  Agrivaknet
  2022

  Webinar reeks: Slim en rendabel naar nul emissie : Agrivaknet, NCOK, KCGG en Agri Food Academy

  Reeks webinars in de leercyclus slim en rendabel naar 0 emissie met voorbeelden hoe je met een doelgerichte aanpak ammoniakemissie in de praktijk kunt reduceren.

 • video
  Precisiebemester Kringloop
  2022

  Verbetering kwaliteit en benutting drijfmest : webinar reeks Slim en rendabel naar nul emissie, 11 maart 2022

  De hoogproductieve emissieloze open teelten behoeven langzaamwerkende plantenvoeding voor de basisbemesting en snelwerkende plantenvoeding voor de bijbemesting. "Slow release" in combinatie met "fine tuning"volgens de vier juistheden van precisiebemesting. Een levende bodem en de moderne emissieloze veehouderij kunnen daarin ruimschoots voorzien anno 2022 in Nederland. Telers en hun loonwerkers doen de rest, dit alles met de juiste beleidsprikkels. Dit was weer een inspirerend en activerend webinar.

 • video
  Precisiebemester Kringloop
  2022

  Kunstmestvervanging door biologische N-fixatie : webinar reeks Slim en rendabel naar nul emissie, 11 februari 2022

  Laaghangend fruit voor de emissiereductie: inzaaien van klavers en groenbemesters ter verbetering van de eiwitbalans, de bodemstructuur en ter vervanging van kunstmest. Dat levert geld op voor de telers, broodnodig om de kostenstijging van energie te compenseren. Zo werkt de sector aan een schoon milieu en aan betaalbaar voedsel van topkwaliteit. Met bijdragen van Jan Willem Erisman over nut en noodzaak van benutten biologische N-fixatie in de landbouw , Hedwig Boerrigter (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) over factsheet Gebruik diepwortelende en rustgewassen, Pedro Janssen (Louis Bolk) over onderzoeksprojecten en drones. Marko Vink (Barenbrug) over aanbod.

 • video
  Precisiebemester Kringloop
  2022

  Managementsmaatregelen voor emissiereductie met een verdienmodel : webinar reeks Slim en rendabel naar nul emissie, 4 maart 2022

  Kunstmestvervanging en vers gras voeren zijn twee NO REGRET- managementsmaatregelen die substantieel bijdragen aan de oplossing van de stikstofcrisis en de nitraatuitspoeling.Veel vliegen in één klap en juridisch deugdelijk te controleren door de Afrekenbare StoffenBalans in te voeren

 • video
  Precisiebemester
  2021

  Webinar Emissiereductie in de stal en daarbuiten : Leercyclus naar emissieloze landbouw

  Webinar met als programma: Integrale benadering van de emissieproblematiek - Jan Roefs, NCM. Het onderzoek op Dairy Campus - Paul Galema, WUR Livestock Research Scheiden van mest in de varkensstal - Frans van Poppel, Haelen. Scheiden van mest in de kalverstal - Stefan Thelosen, Someren-Heide. Scheiden van mest in de melkveestal - Peter van Roessel, Haaren. Emissiereductie in conventionele stalsystemen - Wim de Hoop, KCGG.

 • video
  Agrivaknet
  2021

  Webinar Afrekenbare Stoffenbalans : Leercyclus naar emissieloze landbouw,26 februari 2021

  Met de Afrekenbare StoffenBalans blijft de boer aan het roer op weg naar een rendabele landbouw zonder emissies. In plaats van middelvoorschriften naar doelvoorschriften, met de ASB wordt Nederland koploper in de kringlooplandbouw zonder emissies. Sprekers: Sjaak vd Tak, Rudy Rabbinge, Robert Baayen, Wilbert Hilkens, W.de Hoop, Ad van Velde, Teun v Oosterhout, Jacob vd Borne.

 • video
  Precisiebemester
  2021

  Webinar Alternatieven voor drempels in de ruggenteelt : Leercyclus naar emissieloze landbouw

  Webinar met als programma: Het belang van een aardappelteelt zonder emissies - Dick Hylkema, Nederlandse Aardappelorganisatie NAO. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en emissiereductie - Hedwig Boerrigter, Kennismatcher Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Ervaringen met aanleg van drempels in Limburg - Brigitte Kroonen, WUR. Druppelirrigatie - Sigrid Arends, Delphy Ecoploegen. Greppelen Woeltand - Dirk Johan Feenstra, LTO-Noord. Groenstrook Bodem Up, ZLTO. Precisiebemesting - Herre Bartlema, NCOK.

 • video
  Precisiebemester Kringloop
  2022

  Gebiedsgerichte aanpak NH3- en NO3-emissies : webinar reeks Slim en rendabel naar nul emissie, 25 februari 2022

  Precisie in bodembeheer, in voeding van de gewassen en in voeding van de dieren: de precisielandbouw levert de oplossing voor de emissieproblematiek, welk gebied je ook bekijkt. Ammoniakale stikstof uit Noord-Brabant komt daarbij goed van pas in Zuid-Holland. Met die bril kijken we naar de gebieden in dit webinar.

 • video
  Precisiebemester Kringloop
  2022

  Alles over de subsidieregeling voor groen-economisch herstel : webinar reeks Slim en rendabel naar nul emissie, 14 januari 2022

  Marcel Leentvaar van RVO geeft een toelichting op de regeling en beantwoordt vragen. In deel 2 van dit webinar : voorbeelden van machines en systemen die onder de regeling vallen door de bedrijven die deze aanbieden. Zo houden we de vaart in de emissiereductie door de landbouw. Het moet, het kan. Voorbeelden van machines en systemen die passen in de subsidieregeling, zoals de groeneweidebemester van Slootsmid bemestingstechniek BV en fertigatie. Dirk Duijzer, Rudy Rabbinge, Wim de Hoop, Sjoerd Heestermans, Coen Overvest geven commentaar op de landbouwparagraaf uit het coalitie- akkoord. NCOK wijst op de noodzaak van uniforme onafhankelijke voorlichting over emissiereductie.Het webinar leidt tot 3 aanbevelingen.

 • video
  Precisiebemester Kringloop
  2022

  Veel vers gras voeren : emissiereductie door managementmaatregelen : webinar reeks Slim en rendabel naar nul emissie, 18 februari 2022

  Waardecreatie door precisievoeren van veel vers gras, een afrekenbare managementsmaatregel. Laaghangend fruit voor emissiereductie. Beter voer voor betere melk met de juiste eiwitten. Realtime ureummeting.

 • video
  NCOK, Agrivaknet, Nieuwe Netwerk, Agri Food academy
  2021

  Webinar Sleepslangbemesting op maat : Leercyclus naar emissieloze landbouw, 29 januari 2021

  Met de komst van de sleepslangbemesters, ca. 30 jaar geleden is een grote stap voorwaarts gemaakt in de emissieloze bemesting van grote volumes laag geconcentreerde plantenvoeding. Deze kunnen daardoor toegediend worden onder de volgende voorwaarden: geen insporing, korte toedieningstijd, nauwkeurige registratie, weinig energieverbruik en mengmogelijkheden met water en andere meststoffen zoals spuiloog en mineralenconcentraat. In deze video zien we hoe de moderne sleepslangbemesters werken en delen een akkerbouwer en een melkveehouder hun ervaringen met deze werkwijze met ons. Circulaire meststoffen in de wortelzone, op het juiste moment in de juiste dosering. Het kan, dankzij goed werkende machines en loonwerkers met visie en verstand van zaken. Over dat laatste spreekt Hans Verkerk van Cumela in het openingswoord. Het programma met de sprekers: Openingstoespraak Hans Verkerk, Cumela. Pleidooi voor doelvoorschriften in plaats van middelvoorschriften - H. Bartlema, NCOK. Presentatie van Willem van Geel, WUR over Zodebemester PPL graslandproef uit 2011.

 • video
  NCOK, Agrivaknet, Nieuwe Netwerk, Agri Food academy
  2021

  Webinar Fertigatie met kunstmestvervangers : Leercyclus naar emissieloze landbouw, 12 februari 2021

  Druppelirrigatie wordt meer en meer toegepast in Nederland, het is een rationele en in veel gevallen een bedrijfseconomisch verantwoorde werkwijze.Daarmee onstaat een infrastructuur voor het toedienen van plantenvoeding op de juiste plaats, op het juiste moment, in de juiste vorm en in de juiste dosering, kortom voor precisiebemesting. Passen we dan ook nog plantenvoeding toe afkomstig uit de kringloop dan zijn we helemaal waar we zijn willen: een bemestingspraktijk zonder emissies waarbij gebruik gemaakt wordt van circulaire grond- en hulpstoffen met top-opbrengsten van topkwaliteit! Het programma met de sprekers: Fertigatie productieve maatregel DAW - H Bartlema, NCOK. Het bodemleven centraal, ook bij fertigatie - Pius Floris, PHC. RenureFertigatie als methode voor 4 J bemesting - H. Bartlema, NCOK. Fertigatie in uien en aardappelen - Johan Aarnoudse, Van Iperen. Zuinig omgaan met water - Rembert van Noort, ZLTO. Druppel-irrigatie en fertigatie wereldwijd - Arjan Janknegt, Rivilus.

 • video
  Precisiebemester Kringloop
  2021

  Webinar Contouren van een Landbouwakkoord : Leercyclus naar emissieloze landbouw, 26 maart 2021

  Wim de Hoop - Kennis Center voor Groene Groei, Roelof Bisschop, Lid Tweede Kamer SGP, Laurens Sloot, Hoogleraar ondernemerschap, Rudy Rabbinge, oud hoogleraar WUR, M. Verboom - Melkveehouder Zegveld, G. Rozendaal - Akkerbouwer Mookhoek, A. Blitterswijk - Veehouder& Akkerbouwer Werkhoven, A. van Velde - President Global Dairy Farmers, D. Burgers - Akkerbouwer Zevenbergschen Hoek, R. Meier voorzitter NAJK en J. Huitema - lid EU Parlement.

 • video
  NCOK, Agrivaknet, Nieuwe Netwerk, Agri Food academy
  2020

  Webinar de merites van ammoniumstikstof : Leercyclus naar emissieloze landbouw, 11 december 2020

  Het programma met de sprekers: Samen werken aan de wateropgave, Hedwig Boerrigter DAW. Ammoniumstikstof nu in de officiële adviezen, NCOK. De infrastructuur is er: machines en meststoffen, NCOK. Ammoniumstikstof voor lagere bemestings en voerkosten, NCOK. De CO2 -voetafdruk van N-meststoffen, NCOK. Meer en beter eiwit met ammoniumstikstof - W. de Hoop, KCGG. De merites van NH4 en Agrivaknet - Noud Janssen.

 • video
  NCOK, Agrivaknet, Nieuwe Netwerk, Agri Food academy
  2021

  Webinar Precisiebemesting : het winnende paard : Leercyclus naar emissieloze landbouw, 8 januari 2021

  Per 1 januari 2021 is artikel 6 van het Besluit gebruik meststoffen gewijzigd door opname van een passage in dat artikel over precieze plaatsing. Daarmee heeft precisiebemesting een wettelijke status verkregen, dat is nodig omdat precisiebemesting nu de gangbare praktijk wordt. Dit webinar is bedoeld om erfbetreders te informeren over wat dat inhoudt. Het programma met de sprekers: De essentie van precisiebemesting - H. Bartlema, NCOK. Precisiebemesting Train de trainers Deltaplan Agrarisch Waterbeheer - Hedwig Boerrigter. Rol erfbetreders bij voorlichting over Precisiebemesting - Noud Janssen, Agrivaknet Webinar. Profit-from-Placement-YARA 2009 Een brochure met kosten en baten van plaatsing plantenvoeding in de wortelzone. Uitbreiding artikel 6 Besluit gebruik meststoffen met precisiebemesting per 1 jan 2021.

 • video
  NCOK, Agrivaknet, Nieuwe Netwerk, Agri Food academy
  2021

  Webinar Bemesting in de rij, iedereen blij! : Leercyclus naar emissieloze landbouw, 5 februari 2021

  Bemesting in de rij is landbouwkundig rationeel, milieukundig effectief, bedrijfseconomisch verantwoord en maatschappelijk noodzakelijk. De wetenschap en de praktijk aan het woord. Het programma met de sprekers: Bedrijfseconomische analyse emissieloze landbouw - H. Bartlema, NCOK. Kosten baten smart fertilization suikerbieten - Henk Janknegt, Akkerbouwer. Precisieteelt Plus met De Boer aan het Roer - Randy Wilbrink, van Iperen BV. Drijfmest met precisie in de maisteelt in Oost-Nederland - Herman Krebbers, Delphy 2.

 • video
  NCOK, Agrivaknet, Nieuwe Netwerk, Agri Food academy
  2021