GKN_PRECISIELANDBOUW AND
GKN_MESTVERWAARDING
Praktijkgericht Onderzoek HAO
video
Impatiens glandulifera
Myocastor coypus
Pueraria montana
Sciurus carolinensis
 • presentatie
  NCOK
  2022

  Alle precisiebemesters op een rij

  Presentatie van de Stichting NCOK ter illustratie van de precisiebemestingsadviezen volgens de 4 juistheden : juiste plaats (in de wortelzone, emissieloos, geen afspoeling); juiste meststof (NH4-N: snelwerkend, geen uitspoeling, bio-based); juiste moment (volgens groeicurve en als de bodem onvoldoende levert); en juiste dosering (-/-20 % t.o.v. breedwerpig aanvullend op mineralisatie). Verschillende precisiebemestingsmachines worden genoemd als voorbeeld met foto's.

 • artikel
  Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra 10: 38 - 40
  2022

  Precisiebemester voor mineralenconcentraat : Gebr. Reintjes in Veulen scoort met Slootsmid-precisiebemester : Kerstthema: Bijsturen

  Duurder wordende kunstmest én mestverwerkers die meer afzet voor mineralenconcentraten zochten, waren voor Gebr. Reintjes aanleiding om een eigen bemester te lanceren. Deze kan mineralenconcentraat in heel lage giften en gemengd met drijfmest uitrijden. Reintjes stuurt hiermee op de mogelijke toelating van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger en speelt zo in op de kringlooplandbouw.

 • video
  Precisiebemester Kringloop
  2022

  Kunstmestvervanging in de weidebouw : webinar reeks Slim en rendabel naar nul emissie

  Alle lichten staan op groen voor massale overgang op kunstmestvervangers. Deze meststoffen zijn kwantitatief en kwalitatief ruim voorhanden evenals de precisiebemesters voor toediening op de juiste plaats, op het juiste moment en in de juiste dosering.

 • presentatie
  NCOK
  2023

  De meststoffen, de machines en de doseringsadviezen

  Presentatie bij webinar Bodem- en bemestingsstrategie voor behoud hectareopbrengsten bij verlaagde N-gebruiksnomen van 19 december 2023.

 • rapport
  Precisiebemesting Zuid–Holland
  2018

  Handleiding precisiebemesting van aardappelen met circulaire meststoffen

  De komende tijd zullen er weer veel provinciale regelingen worden geopend waarin subsidie wordt verleend voor fysieke investeringen die voor de verduurzaming van de landbouw nodig zijn. Of het nu gaat om klimaat, circulaire landbouw, reductie van nitraatuitspoeling, lachgasemissies, of ammoniakemissies, biodiversiteit, bodemstrategie 2030, natuurinclusieve landbouw, altijd draagt de precisiebemesting met kunstmestvervangers daar aan bij.

 • rapport
  Precisiebemesting Zuid–Holland
  2018

  Handleiding precisiebemesting grasland met circulaire meststoffen

  De komende tijd zullen er weer veel provinciale regelingen worden geopend waarin subsidie wordt verleend voor fysieke investeringen die voor de verduurzaming van de landbouw nodig zijn. Of het nu gaat om klimaat, circulaire landbouw, reductie van nitraatuitspoeling, lachgasemissies, of ammoniakemissies, biodiversiteit, bodemstrategie 2030, natuurinclusieve landbouw, altijd draagt de precisiebemesting met kunstmestvervangers daar aan bij.

 • video
  Precisiebemester Kringloop (NCOK)
  2023

  Bodem- en bemestingsstrategie voor behoud hectareopbrengsten bij verlaagde N-gebruiksnomen : webinar themabijeenkomst voor Koplopers en Erfbetreders 19 december 2023

  Dankzij de opkomst van de 4J-precisiebemesting kunnen bij lager N-meststoffengebruik de gebruikelijke hoge hectare opbrengsten behouden blijven of het nu gaat om Low tech- (rijenbemesting) of High tech ( fertigatie) oplossingen. Daarmee worden veel vliegen in 1 klap geslagen, van kostenverlaging tot stikstofruimte voor de Pas-melders naast minder klimaatschade en winst in biodiversiteit. Rudy Rabbinge, lid van de Commissie Remkes en emeritus hoogleraar productie-ecologie aan de WUR opent het webinar met verwijzing naar de noodzaak de Nederlandse aanpak in de wereld bekend te maken, de FAO roept daartoe op in een recent rapport over het thema "Optimize and minimize". Aan het woord zijn Wim de Hoop over "de bodem centraal", Herre Bartlema over 4J-precsiebemesting en Noud Janssen over de noodzaak van uniforme voorlichting waar www.deboeraanhetroer.nl naar streeft. Uiteraard besteed men in het webinar weer veel aandacht aan de praktijk. Een video vol informatie en inspiratie.