Fallopia japonica
Prunus serotina
Ailanthus altissima
Ondatra zibethicus
Cabomba caroliniana
Myriophyllum aquaticum
Eichhornia crassipes
Lagarosiphon major
Lysichiton americanus
Quercus rubra
Salvinia molesta
Lespedeza cuneata
Cenchrus setaceus
Alternanthera philoxeroides
Gymnocoronis spilanthoides
Vaccinium corymbosum
Gunnera tinctoria
Natuurtijdschriften
GKN_VOEDING
GKN_AKKERBOUW
SABE3-21-02412220
KOM20027
KOM20006
 • video
  ExotenNet
  2020
 • artikel
  Kijk op Exoten vol. 10 no. 4, pp. 14-15
  2022

  Parkieten in Nederland: recente forse populatietoename

  Naast de met enige regelmaat in Nederland ontsnappende valkparkieten (Nymphicus hollandicus) en grasparkieten (Melopsittacus undulatus) zijn er in ons land ook drie soorten parkieten die zich inmiddels al meerdere jaren met succes handhaven en voortplanten. In de winter van 2021/22 vond voor het eerst in jaren weer een landelijke populatiecensus van de zich in het wild voortplantende parkieten van Nederland plaats.

 • artikel
  Kijk op Exoten vol. 10 no. 3, pp. 4-5
  2022

  Hybride exotische planten

  Hybridisatie speelt bij de soortvorming van planten een belangrijke rol. Het beeld van een stamboom met naar de uiteinden alsmaar meer vertakkende evolutielijnen gaat voor vaatplanten niet op; bijna alle soorten zijn ontstaan doordat bij hybridisatie-momenten de evolutielijnen van oudersoorten “verknoopt” raken en als één lijn verder gaan. Naast fertiele kruisingen (en terugkruisingen) tussen nauw verwante soorten, treden ook kruisingen op tussen minder verwante soorten of zelfs genera. Hoewel deze meestal steriel zijn, kunnen ze door chromosoomverdubbeling hun fertiliteit herwinnen (allopolyploïdie). Ze worden dan beschouwd als nieuwe soorten. Bij relatief immobiele organismen als planten is de mens een steeds belangrijkere en actievere rol gaan spelen bij het opheffen van natuurlijke voortplantingsbarrières tussen soorten.

 • overig
  Zoogdiervereniging
  2009

  Positieflijst voor te houden zoogdieren

  Brief aan LNV betreffende de positieflijst voor te houden zoogdieren. De Zoogdiervereniging vindt dat soorten die een bedreiging kunnen vormen voor inheemse soorten niet geschikt zijn om verhandeld en gehouden te worden. De kans dat dergelijke soorten ontsnappen en zich in het wild vestigen is een te grote bedreiging voor de inheemse soorten (biodiversiteit). De vereniging pleit er daarom voor om de grijze eekhoorn en de Pallas’ eekhoorn van de positieflijst af te voeren en het verhandelen en houden van deze soorten te verbieden

 • artikel
  Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte 7: 96 - 99
  2017

  Probos-rapport duizendknoop laat geen duidelijke ‘beste methode’ zien : eenduidige en eenvoudige bestrijdingsmethode voor duizendknoop bestaat niet, of in ieder geval nog niet

  De hardnekkigste van alle invasieve exoten is met afstand Aziatisch duizendknoop. Probos heeft recent een rapport gepubliceerd waarin de effectiviteit en kosten van verschillende, in een landelijke praktijkproef toegepaste bestrijdingsmethodes met elkaar worden vergeleken. Wat blijkt: een makkelijke oplossing is er niet. Duizendknoop laat zich niet zo eenvoudig ontknopen.

 • webpagina
  2021

  Verbod op handel in grond met Japanse Duizendknoop

  Vanaf 1 januari 2022 gaat er een nationaal handelsverbod in voor drie soorten Aziatische duizendknopen. Door dat verbod wordt ook de handel van grond vervuild met Japanse Duizendknoop strafbaar.

 • presentatie
  Dierenbescherming
  2016

  Graafschade voorkomen door habitatmaatregelen

  Presentatie van Dr. Femmie Smit (Dierenbescherming) tijdens het Studium Generale ‘Muskusrattenbestrijding: Dweilen met de kraan open?!’ 23 maart 2016 bij Van Hall Larenstein.

 • artikel
  De levende natuur 103 1: 22 - 25
  2002

  Grote waternavel ook een bedreiging voor zwak gebufferde vennen

  Analyse van het potentiële leefgebied van de Hydrocotyle ranunculoides. Niet alleen in beken, maar ook in vennen en andere zwakbufferende milieus kan deze waterplant gaan woekeren

 • artikel
  H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 34 1: 23 - 25
  2001

  De grote waternavel als pionier in een mineraliserend landschap

  De grote waternavel veroorzaakt veel overlast maar is ook een perfecte indicator om onnatuurlijke overmatige verrijking met nutriënten te signaleren. Om een evenwicht te bereiken tussen aquatisch milieu en plant zal de natuurlijke hydrologie hersteld en het onophoudelijk verlagen van het polderpeil gestopt moeten worden

 • artikel
  H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 41 6: 4 - 6
  2008

  Zwarte lijst van woekerende exotische waterplanten

  De Plantenziektekundige Dienst in Wageningen voert samen met de Unie van Waterschappen overleg met de kwekers en verkoopcentra van waterplanten in Nederland. Onderwerp van die gesprekken zijn de exotische plaagplanten. De waterbeheerders willen een beeld hebben van de exoten die men niet meer zou moeten kweken, vervoeren en verhandelen. Het gaat om een lijstje van vijf soorten die in afnemende mate van prioriteit uit het kweek- en handelscirquit zouden moeten verdwijnen: de top 5 of de zware lijst van waterexoten genoemd (1: de grote waternavel; 2: parelvederkruid; 3: waterteunisbloem; 4: grote kroosvaren; 5: watercrassula). De betreffende waterplanten verstoppen waterlopen. De waterschappen hebben daar veel last van. De exoten verdrijven bovendien de oorspronkelijke flora en vaak ook de fauna

 • artikel
  H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 41 12: 22 - 23
  2008

  "Voorgestelde oplossing voor problemen met grote waternavel werkt niet"

  Het artikel van Sietz Leeflang in H2O nr. 9 van 2 mei 2008 over de grote waternavel, heeft een reactie uitgelokt van Roelf Pot

 • artikel
  Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA 46 5: 51 - 55
  2011

  Pygmeeweed ofwel Watercrassula : aan de waterkant

  Natuurbeheerders zijn als de dood voor uitheemse planten, die zich, als ze eenmaal een plekje hebben gevonden, explosief verspreiden en alles om zich heen verdringen. De natuurlijke vegetatie kan die concurrentie vaak niet aan en verdwijnt. Soms ondergaat de fauna daar hetzelfde lot. Met dergelijke invasieve plantensoorten krijgen we de laatste decennia steeds meer te maken. De top 5 van invasieve waterplanten ziet er als volgt uit: Grote waternavel, Watercrassula, Parelvederkruid, Waterteunisbloem en Kroosvaren. De 2 laatstgenoemde soorten zijn in deze serie reeds behandeld (Natura 2007/6 en 2007/4), ditmaal leggen we de Watercrussula onder de loep.

 • rapport
  2016

  Excursie multi-functionele bioraffinage Gemaal Groenendaal

  Op 26 oktober 2016 staat er een praktijkproef gepland om via bioraffinage eiwitten, vezels en fosfaat te winnen. dat gebeurt bij het gemaal Groenendaal in Heusden, Noord-Brabant. Het betreft bioraffinage van Grote waternavel, een invasieve exoot. De bioraffinage-installatie van Grassa! is gebouwd in een oplegger en is dus eenvoudig verrijdbaar. Van de gewonnen vezels zal Millvision papier en een biocomposiet produceren. Ook wordt onderzocht of de vezels geschikt zijn voor substraat in de paddenstoelenteelt.

 • factsheet
  LICG
  2016

  Spreekbeurt geelwang, geelbuik en roodwangschildpad

  Informatie voor spreekbeurt over de roodwangschildpad, geelbuikschildpad en geelwangschildpad

 • artikel
  Tuin en park techniek 24 4: 34 - 35
  2017

  Who you gonna call? : invasieve exoten bestrijden

  Hoe beteugel je invasieve exoten als de Japanse duizendknoop en de nu het chemiegebruik aan banden is gelegd? Met heet water, antwoordt Harry Kloosterman van Weed Free Service uit Kollum. Als een soort ghostbusters helpt zijn bedrijf groenbeheerders uit de brand die dreigen ‘om te komen’ in het snelgroeiende onkruid.

 • artikel
  Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte 6 3: 52 - 55
  2018

  Exotenbestrijding 3.0 met Weed Free Service

  Warm water is al langer een veel gebruikte methode om onkruid op verharding te bestrijden. Weed Free Service uit Kollum heeft de methode nu verder verbeterd, waardoor warm water ook gebruikt kan worden om onkruid in het veld of bermen aan te pakken. De oplossing geeft zelfs agressieve exoten zoals Japanse duizendknoop of berenklauw de koude rillingen.

 • rapport
  Vogelbescherming Vlaanderen
  2019

  SOS Mezen : verkennend onderzoek naar pesticiden in dode nestjongen bij kool- en pimpelmezen

  Van welke pesticiden zijn er residuen terug te vinden in dode jongen van kool- en pimpelmezen? Zijn er ook pesticiden aanwezig die ingezet worden ter bestrijding van de buxusmot? Welke concentraties van die pesticiden zijn terug te vinden?

 • video
  Avallo Advies
  2013

  Japanse duizendknoop Fallopia japonica deel 1 de geschiedenis

  In deze serie over de Japanse duizendknoop worden verschillende onderdelen belicht, in deel 1 gaat het over de geschiedenis van de Japanse duizendknoop. En hoe deze zich van Japan naar Nederland heeft begeven en verspreid. Deze video is mogelijk gemaakt door Avallo advies: Dit is een adviesbureau dat zich bezig houdt op het gebied van bodem water natuur en ruimtelijke ordening. Het zwaartepunt ligt hierbij op groen, natuur en ecologie.

 • video
  Gemeente Amersfoort
  2017

  Bestrijding Japanse Duizendknoop

  De gemeente Amersfoort is op maandag 18 september 2017 begonnen met de bestrijding van de Japanse Duizendknoop. In deze video zie je hoe dat in zijn werk gaat.

 • video
  Natuurfontein
  2018

  (Over)leven in de Stadsnatuur : Japanse duizendknoop

  Het is de Week van de Invasieve exoten. Vandaag de aandacht voor de Japanse Duizendknoop. De Japanse Duizendknoop is eigenlijk niet meer weg te denken uit de stadsparken van Amsterdam. Wist jij dat je Japanse Duizendknoop kan eten?

1 2 3 ... 73