Foodsector
 • rapport
  Wageningen Economic Research nota 2024-060.
  2024

  Uitwerking bedrijfstypen voor duurzame landbouw: dierlijke en plantaardige sectoren

  Voor de sectoren varkens-, pluimvee- (vleeskuikens, leghennen), vleeskalver- (blankvlees, rosé), melkgeiten-, vleesveehouderij (zoogkoeien en vleesstieren), vollegrondsgroenteteelt, fruitteelt en bollenteelt zijn een aantal standaard bedrijfstypen uitgewerkt, die inspelen op de meervoudige opgaven van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Vervolgens zijn deze bedrijfstypen doorgerekend op een aantal economische- en milieukengetallen. Tenslotte is nagegaan welke bestaande of nieuwe instrumenten nodig en effectief zijn om een economisch perspectief te garanderen en in welke mate dit mogelijk is.

 • rapport
  Wageningen Economic Research
  2024

  Uitwerking bedrijfstypen voor duurzame landbouw : Dierlijke en plantaardige sectoren

  A number of farm types have been developed that respond to the objectives of the National Rural Area Programme (NPLG) for the pig, poultry (layers and broilers), veal (white and rosé veal), goat, beef (suckler cows and beef bulls), outdoor vegetable production, fruit growing and flower bulb sector. Consequently, the economic and environmental performance of these farm types was analysed. Finally, it was examined which existing or new instruments are effective to provide a positive economic perspective and to what extent this can be achieved with these instruments.

 • artikel
  Sociaal-economische wetgeving : tijdschrift voor Europees en economisch recht / Nederlandse Vereniging voor Europees Recht 2024 (2024) 2
  2024

  Crises in de landbouw: van verkokerde wetten naar weidse blik? Reeks ‘Duurzaamheid’

  Verkokerde wetten zijn niet voldoende om de vele, samenhangende uitdagingen waar de landbouw voor staat effectief aan te pakken. De auteurs pleiten voor een ‘weidse blik’; een integrale langetermijnbenadering in regelgeving en beleid.Dit artikel verschijnt in de reeks ‘Duurzaamheid’. Overige artikelen die eerder in deze reeks verschenen zijn:1. E. van Zimmeren, ‘Het concept “duurzaamheid” ontrafelen – een begin, geen eindpunt’ (inleidend artikel), SEW 2023, afl. 7/8;2. P. Wesselius & R. Buma, ‘Overzichtsartikel mededingingsrecht en duurzaamheid’, SEW 2023, afl. 9;3. S. van Gulijk & J. Voorter, ‘West-Europees publiek en privaat beleid en (voorgenomen) wetgeving voor een circulaire bouwsector: een systematische analyse’, SEW 2023, afl. 10;4. T. van der Vijver, ‘Corporate sustainability 2.0: de hete hangijzers van de voorgestelde Europese corporate sustainability due diligence-richtlijn (CSDDD)’, SEW 2023, afl. 11;5. F. Fleurke, ‘Het Nederlandse stikstofbeleid: een algemene en voortdurende praktijk van nalaten in het kader van artikel 6 lid 1 en 2 Habitatrichtlijn’, SEW 2023, afl. 12;6. S. Pauwels, ‘Geen “duurzame stad” zonder “duurzame regelgeving”’, SEW 2024, afl. 1.

 • artikel
  Voedingsindustrie : vakblad 31 4: 24 - 25
  2024

  Vitelco combineert Brabantse roots met innovatieve techniek

  Bij Vitelco in Den Bosch, kalfsvleesproducent en onderdeel van de PALI Group, worden wekelijks ruim 7.500 kalveren geslacht. Met zulke aantallen, afnemers wereldwijd en de hoge hygiëne- en veiligheidseisen is een betrouwbare vloerenpartner een must.

 • rapport
  Rapport / Wageningen Environmental Research 3239.
  2023

  Duurzaamheidsafspraken in de landbouw : horizontale en verticale overeenkomsten in de landbouw ten behoeve van natuur, milieu, klimaat, dierenwelzijn en het verdienvermogen van de agrarisch ondernemer

  Voor verduurzaming van de landbouw is een goed verdienvermogen voor de landbouwers nodig. Naast steun van de overheid (dus de belastingbetaler) voor duurzame productie, zullen consumenten de duurdere duurzame producten ook moeten afnemen en zal de meerprijs die zij betalen via de keten moeten worden doorgegeven aan de producent. Daarvoor zijn duurzaamheidsafspraken nodig tussen landbouwers en ketenpartijen, aanvullend aan bestaande initiatieven en keurmerken. In dit onderzoek wordt de ruimte onderzocht om rechtmatig private duurzaamheidsafspraken te maken. Onder het kartelverbod in het EU-verdrag is die ruimte beperkt en onvoldoende werkbaar in de praktijk. De GMO-verordening biedt verschillende derogaties op het kartelverbod, die mogelijkheden bieden aan landbouwers en verenigingen van landbouwers om duurzaamheidsafspraken te maken. In de GLB-herziening van 2021 is die ruimte uitgebreid met een artikel (210bis), dat speciaal voor dit doel is toegevoegd. Dit biedt grote kansen. Het moet gaan om ambitieuze bovenwettelijke initiatieven en de afspraken moeten worden gemaakt vanuit of met de landbouwers (onderlinge afspraken binnen de retail of de verwerkende industrie zonder de landbouwers blijven vallen onder het kartelverbod). Voorwaarde is ook dat de afspraken in hun uitwerking onontbeerlijk zijn om het gestelde duurzaamheidsdoel te realiseren (geen greenwashing). Daarnaast kunnen andere derogaties in de GMO-verordening worden benut, met name voor erkende producentenorganisaties (Art. 152) en andere verenigingen van landbouwers (Art. 209) in combinatie met waardeverdelingclausules (Art. 172bis). Betere prijzen voor landbouwers voor duurzame producten betekenen hogere kosten voor de consument voor diens voedsel. Verduurzaming van de landbouw leidt echter ook tot maatschappelijke voordelen en financiële ruimte om burgers te compenseren die door de hogere voedselprijzen in de knel komen.

 • rapport
  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  2023

  BioBased Circular – de natuurlijke materialenkringloop : Propositieformulier Nationaal Groeifonds t.b.v. voorstelontwikkeling door ministeries bij 3e ronde 2023

  Het Groeifondsvoorstel BioBased Circular maakt de weg vrij om in Nederland over te schakelen op het gebruik van klimaatneutrale materialen. In de komende acht jaar worden nieuwe productieketens ontwikkeld voor onder andere plastics, kunststoffen en bouwmaterialen die minstens zo concurrerend zijn als de huidige, maar met een groot verschil: ze verruilen fossiele koolstofverbindingen voor plantaardige. Het resultaat: een natuurlijke materialenkringloop die CO2-neutraal is, onuitputbaar is en een fantastisch internationaal economisch perspectief heeft.

 • rapport
  Report / Wageningen Food & Biobased Research 2394.
  2023

  Productie van bioplastics uit koolhydraten, een duurzaamheidsperspectief : evaluatie van verschillende routes richting bioplastics vanuit duurzaamheidsperspectief

  Biobased Circulair (BBC) zal een nieuwe biobased building block en biopolymeerindustrie opzetten, die een significante positie heeft in de wereldeconomie, maar tegelijkertijd ook ingebed is in de Nederlandse of tenminste NW-Europese landbouw, bosbouw en landschappen. BBC zal niet alle biomassa die benodigd is voor de ambities van het consortium (2Mt Nederlandse bioplasticproductie in 2050) uit Nederland halen. Er wordt eerder gezocht naar een goede balans tussen wat op de internationale markt en omliggende landen kan worden verkregen en wat in Nederland kan worden geproduceerd. Uit deze studie blijkt dat wel degelijk een groot aandeel van de biogrondstoffen uit Nederland zou kunnen worden gehaald. In 2050 zal de landbouw er heel anders uit zal zien dan nu en gegeven de lopende discussies over de Nederlandse intensieve landbouw, is deze studie uitgegaan van een uitgewerkte visie die illustreert hoe landbouw beter ruimtelijk ingepast zou kunnen worden en tegelijkertijd een belangrijke rol zou kunnen spelen bij realisatie van ruimtelijke en milieu-opgaven1. De in deze studie geschetste ontwikkeling is nog voornamelijk vanuit het perspectief van voedselproductie opgesteld, maar de teelt van biomassa voor de productie van biobased building blocks en bioplastics kan niet losgezien worden van voedselproductie. In deze studie is geïllustreerd hoe BBC de landbouw op een aantal manieren kan versterken: 1. Het kan nieuwe markten creëren voor koolhydraten. Zeker de suikerbiet is in Nederland een zeer efficiënt suikergewas met hoge opbrengst. 2. Het kan reststromen uit de landbouw verwaarden en zo tot een beter verdienmodel komen voor de boer. Belangrijke reststroom die mogelijk hoogwaardiger verwaard kan worden in bioplastics is in ieder geval mestproductie uit de veeteelt, maar mogelijk ook lignocellulose reststromen uit de landbouw. 3. Tot slot zou extra areaal gewijd kunnen worden aan de productie van extra houtachtig materiaal door middel van houtwallen, singels, kleine bosjes rondom natuurgebieden en bijvoorbeeld agroforestry. Op deze manier kan zowel omgevingskwaliteit, biodiversiteit en productie van biomassa voor hoogwaardige producten gecombineerd worden. In relatie tot de teelt van biomassa voor non-food toepassingen, wordt vaak het bezwaar gemaakt dat de benodigde landbouwgrond ook gebruikt zou kunnen worden voor voedselproductie. De productie van koolhydraten voor bioplastics kan echter op gang gebracht worden zonder extra landbouwareaal aan te spreken: a) als gevolg van de verwachte toename opbrengsten per ha, b) de verwachte reductie in suikervraag door dieetveranderingen en c) indirecte landbesparing als gevolg van feed en food toepassing van bietenpulp, molasses en eiwit bietenblad waardoor deze niet elders geproduceerd hoeven worden. Daarnaast zijn er lignocellulose reststromen (2.000 kton, waarvan circa 1.000 kton suikers) en mest/RWZI-slib (16.000 kton, waarvan 3.000 kton droge stof) als grondstoffen beschikbaar, die nu vooral worden toegepast voor energieopwekking, maar hoogwaardiger zouden kunnen worden ingezet. Gegeven de verwachte verzilting in veel landbouwgebieden als gevolg van klimaatverandering, is de suikerbiet interessant omdat het een zeer zout tolerant gewas is dat geschikt is om te telen in verzilte gebieden en daarmee dus perspectief biedt voor de boeren in deze gebieden. Daarnaast kan de teelt van meer bomen voor de productie van biogrondstoffen helpen bij het verhogen van de wateropslagcapaciteit in de bodem en zou een rol kunnen spelen bij verkoeling als gevolg van verdamping die de bomen plaatsvindt. Ook zou de vergroting van houtteelt in en om extensieve landbouwgebieden zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de biodiversiteit. Bioplastics reduceren CO2 ten opzichte van fossiele plastics. In de BBC aanvraag wordt uitgegaan van circa 2 kg CO2-reductie per kg bioplastic ten opzichte van fossiele plastics. Zeker voor polyesters (belangrijke groep voor BBC) geldt dat zij efficiënter geproduceerd kunnen worden dan fossiele plastics, omdat de koolhydraten waaruit ze geproduceerd worden net als de polyesters al zuurstof bevatten. Ook slaan ze biogene CO2 op die tijdens de teelt van biomassa wordt vastgelegd. Biobased polyesters kunnen biodegradeerbaar en/of recyclebaar zijn. Technisch is het mogelijk om bioplastics te recyclen. De uitdaging ligt vooral in het creëren van voldoende marktaandeel en de inzamel en keteninfrastructuur om de bioplastics in te zamelen en uit te sorteren.

 • artikel
  Resource : weekblad voor Wageningen UR 17 12: 9
  2023

  Vleesvervanger geschikt als basis vegetarisch hondenvoer

  De Wageningse shear-cell-technologie vormt plantaardige eiwitten om tot vleesvervangers met vezelachtige structuren. Diezelfde vleesvervangers blijken een prima basis voor vegetarisch hondenvoer.

 • overig
  WUR
  2023

  Twee vaccins effectief tegen vogelgriep

  Twee van de vier vaccins die zijn getest op hun werking tegen HPAI (hoogpathogene aviaire influenza) H5N1 vogelgriep, blijken effectief onder laboratorium omstandigheden. “De zogenoemde HVT-H5 vaccins bieden bescherming tegen ziekteverschijnselen bij legkippen én voorkomen verspreiding van het virus”, aldus Nancy Beerens, hoofd van het Nationale Referentielaboratorium aviaire influenza.

 • rapport
  Rapport / Wageningen Livestock Research 1417.
  2023

  Het perspectief van biologische landbouw : effecten van het vergroten van het areaal biologische akkerbouw en melkveehouderij op klimaat, natuur en dierenwelzijn

  Dit onderzoek is een verkenning naar het effect van een groter areaal biologische landbouw op de thema’s klimaat, natuur en dierenwelzijn. Groei van het areaal biologische landbouw draagt ten eerste bij aan een vermindering van de broeikasgasemissies in Nederland van zowel akkerbouw/vollegrondsgroente teelt als melkveehouderij in Nederland uitgedrukt in Mton CO2eq per jaar. Ten tweede aan het versterken van de natuur in Nederland. En ten derde zou het kunnen bijdragen aan het vergroten van het dierenwelzijn in Nederland. Op dit moment is dat echter nog onvoldoende met onderzoek te onderbouwen.

 • artikel
  WPSA
  2023
 • rapport
  CBS
  2023

  Inventarisatie monitoring biogrondstoffen

  Op 16 oktober 2020 is een Kamerbrief aangeboden waarin het Duurzaamheidskader Biogrondstoffen uiteen wordt gezet (zie Kamerbrief 32 813 nr. 617). In deze brief wordt de inzet van biogrondstoffen in Nederland geprioriteerd volgens een cascaderingprincipe. Dit principe stelt dat beleid t.a.v. laagwaardige inzet van biogrondstoffen gericht moet zijn op afbouw, beleid t.a.v. transitietoepassingen op ombouw, en dat beleid t.a.v. hoogwaardige inzet van biogrondstoffen op opbouw. Inmiddels is dit beleid twee jaar onderweg en ontstaat de behoefte om, conform de belofte in diezelfde Kamerbrief, zicht te krijgen op de inzet van biogrondstoffen conform het cascaderingprincipe. Dit rapport is de eerste aanzet daartoe.

 • website
  WUR
  2023

  Kustzone in beweging

  Ons klimaat verandert, en onze kustzone verandert mee. Het water wordt warmer, de zeespiegel stijgt, zeestromingen veranderen. Welke gevolgen heeft dat voor de natuur, voor de visserij en voor onze kustverdediging? Wat kunnen we doen om die impact zo veel mogelijk te beperken? Wageningen Marine Research doet onderzoek naar dergelijke vragen. Vaak vanuit verschillende disciplines, en in samenwerking met andere partijen.

 • rapport
  KWR
  2023

  Drinkwaterbesparing bij zakelijke grootverbruikers : Een verkenning vanuit vier perspectieven

  Toenemende waterschaarste en een groeiende drinkwatervraag vragen om maatregelen van waterbedrijven. Uitbreiding van productiecapaciteit en waterbesparingsmogelijkheden en waterbewustzijn bij huishoudelijke klanten krijgen steeds meer aandacht, maar het is voor de drinkwatersector ook steeds belangrijker bij te dragen aan de realisatie van een lager waterverbruik bij zakelijke grootverbruikers. Zij kunnen bijvoorbeeld de relatie met zakelijke grootverbruikers versterken om de urgentie van waterbesparing te benadrukken en hen te faciliteren bij het identificeren van waterbesparingsmogelijkheden. Ook kunnen waterbedrijven bijdragen aan de ontwikkeling van beleid en regelgeving voor het verminderen van zakelijk grootverbruik, kennis delen over waterbesparing bij zakelijke grootverbruikers en gezamenlijk een duidelijke structuur ontwikkelen voor het aanbieden van industriewater om actief bij te dragen aan realisatie van de beleidsdoelstelling voor minder zakelijk grootverbruik van drinkwater, zoals vastgelegd in de kamerbrief Water Bodem Sturend.

 • rapport
  Rapport / Wageningen Economic Research 2023-092.
  2023

  Monitor voortgang verduurzaming voedselketens : droge kruidenierswaren

  In dit rapport wordt op de volgende onderdelen gekeken naar de verduurzaming van ketens voor droge kruidenierswaren: energieverbruik, gewasbeschermingsmiddelen, bemesting, waterverbruik, landtransformatie, gezondheid en veiligheid van werknemers, arbeidsrechten, traceerbaarheid, toegang tot inputs en markten voor kleinschalige boeren, en achteruitgang van bestuivers. Voor Nederlandse agrarische grondstoffen is de voortgang op het gebied van milieu de afgelopen jaren beperkt. De doelen voor gewasbeschermingsmiddelen en bemesting zijn niet gehaald, het waterverbruik is toegenomen en het energieverbruik in de teelt is niet gedaald. In de verwerking is het energieverbruik wel gedaald. Voor grondstoffen uit andere werelddelen is beperkt informatie beschikbaar. Wel neemt het aandeel van het verbruik dat duurzaam gecertificeerd is toe.

 • rapport
  Autoriteit Consument & Markt
  2023
 • rapport
  Rapport / Wageningen Food & Biobased Research 2405.
  2023
 • nieuws
  2023

  Humane vleesvervanger geschikt voor vegetarisch hondenvoer - Groen Kennisnet

  Vegetarische of veganistische hondenvoeding is al een aantal jaren een hot topic. Een Engels onderzoek concludeert dat honden op rauwvoer en veganvoer gezonder zijn dan honden met een conventioneel dieet, maar er zijn kritische kanttekeningen bij het onderzoek. Recent Nederlands onderzoek biedt mogelijkheden: humane vleesvervangers blijken geschikt voor hondenvoer.

 • rapport
  Tweede Kamer
  2023
 • website
  WUR
  2023

  Elke druppel water optimaal benutten : longread

  Het watersysteem in Nederland staat door klimaatverandering, verontreinigingen en toenemend watergebruik steeds verder onder druk. Dat betekent dat we efficiënter moeten omgaan met het beschikbare water. In het programma AquaConnect werken onderzoekers met partners uit de watersector aan een slim en circulair watersysteem.

1 2 3 ... 51