Lectoraat

Duurzaam Landschapsbeheer

Samenvatting
 • Regio
  Nederland
 • Onderwerp
  Landschap, Natuur
 • Interessant voor
  Terreinbeheerders, Natuurbeheerders
Bekijk de bronnen
Lector en kenniskring van het lectoraat Duurzaam Landschapsbeheer werken samen met het werkveld aan toegepast onderzoek en onderwijsvernieuwing. Het thema hierbij is het versterken van de band tussen maatschappij en natuur, voornamelijk door het inzetten van natuurlijke oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Natuur is middel en doel tegelijk. Lector is Derk Jan Stobbelaar.

Derk Jan Stobbelaar studeerde milieuhygiëne in Wageningen, waar hij ook promoveerde op onderzoek naar de landschapskwaliteit van gangbare en biologische landbouwbedrijven. Daarna werkte hij als postdoc bij de leerstoelgroep Rurale Sociologie binnen een Frans-Nederlands samenwerkingsverband rondom multifunctionele landbouw. Sinds 2007 is hij werkzaam als docent bij de opleiding Bos- en Natuurbeheer van Van Hall Larenstein en was van 2010 tot 2014 er lector Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer. Hij is al zeker tien jaar betrokken bij allerlei onderwijsvernieuwingsprojecten. Als lector Duurzaam landschapsbeheer doet hij onderzoek naar landschapskwaliteit, multifunctionele landbouw, co-creatie in natuur en leefomgeving en empowerment.

Lectoraat Duurzaam landschapsbeheer

Duurzaam landschapsbeheer wordt bereikt door in werkveld en onderwijs de relatie tussen natuur en mens te versterken, door beleven, benutten en beschermen in samenhang te versterken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een integrale aanpak waarin natuur en natuurlijke oplossingen voor maatschappelijke problemen door middel van co-creatie met belangengroepen (ondernemers, bewoners, enz.) ontstaan.

De positie van natuurbeheer is veranderd. Waar eind vorige eeuw gestaag werd gewerkt aan de uitbreiding van de EHS - tegenwoordig Natuurnetwerk Nederland - moeten natuurbeheerders nu meer dan voorheen de maatschappelijke meerwaarde van natuur laten zien. Dat betekent dat ze zich ook richten op de waarde van natuur voor gezondheid, recreatie, waterberging, hittebestrijding in de stad enzovoort. Boswachters, beheerders en beleidsmakers zoeken daarbij naar creatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die ook de natuurwaarde een extra stimulans geven. Het ontwikkelen van nieuwe competenties bij beheerders en studenten, ander type onderzoek – vaak integraler – , nieuwe samenwerkingsvormen en nieuwe werkvormen, zijn hierbij noodzakelijk. Het lectoraat Duurzaam Landschapsbeheer wil een stimulerende rol spelen in deze vernieuwingen.

Doelstellingen

 • Kennisontwikkeling: het oplossen van de kennislacunes rondom het thema duurzaam landschapsbeheer. Deze bevinden zich vooral op de snijvlakken van proces, techniek, ecologie en economie;
 • Onderwijsontwikkeling: het concept duurzaam landschapsbeheer integreren in de opleidingen;
 • Professionalisering docenten: het lectoraat biedt docenten de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen door het doen van toegepast onderzoek. Het lectoraat organiseert congressen en seminars, publiceert onderzoeksresultaten in vakliteratuur en organiseert discussiebijeenkomsten. Op die manier inspireert het lectoraat docenten tot het verzorgen van up-to-date onderwijs;
 • Kennisontsluiting/valorisatie: het lectoraat helpt het werkveld vooruit door samen op te trekken (leren door te doen) en door het geven van adviezen. De opbrengsten van alle projecten worden - in verschillende fasen van de ontwikkeling - ontsloten via (internationale) vakbladen.

Kenniskring

Kwartiermakers voor de kenniskring zijn:

 • Judith Santegoets (projectleider vrijwilligerswerk landschapsbeheer)
 • José Meijer (evaluatie Natuurmonumenten-communities)
 • Gilbert Leistra (verdienmodellen particulier bosbeheer)
 • Marianne Schuerhoff (Vruchtgebruik)

De kenniskring is verantwoordelijk voor het doen van toegepast onderzoek en voor de doorstroming van kennis naar werkveld en onderwijs.

  (Bron foto: Doelbeelden)