Menu

Kennis op Maat projecten

Nieuws

Inhoudsopgave
Actuele wetenschappelijke kennis uit Kennis op Maat (KOM) projecten wordt door Groen Kennisnet ontsloten in dossiers (overzicht van alle resultaten van een project) en wiki’s (lesmateriaal, online handboeken) met praktijkinformatie voor bedrijfsleven en onderwijs. Er kunnen ook andere diensten van Groen Kennisnet worden geleverd zoals het opzetten van een community, een cursus, een zoekbox of een portaal.
items: [] items.length: 0 itemsArray: [ "1178184", "1059359", "1046426" ]

Dossiers

De resultaten van een Kennis op Maat project kan Groen Kennisnet vastleggen in een dossier. In dit blok een aantal voorbeelden van dossiers die Groen Kennisnet voor de KOM-projecten heeft gemaakt.
Dossier
Door de droge en hete zomers van de laatste jaren komt klimaatverandering prominenter in beeld bij overheden, waterschappen, ketenpartijen en boerenbedrijven. Voor agrarisch ondernemers zijn lagere opbrengsten en hogere kosten voor bijvoorbeeld beregening een direct gevolg van die klimaatverandering. Door deze veranderingen en daaraan gerelateerde financiële risico’s voor boerenbedrijven in kaart te brengen, wordt duidelijk waar de knelpunten gaan ontstaan en waar adaptatiemaatregelen toegepast kunnen worden om deze risico’s beheersbaar te houden.
Groen Kennisnet  
Dossier
Vogelmijt (Dermanyssus gallinae), een parasiet die in de volksmond ook wel bloedluis wordt genoemd, is de belangrijkste plaag in de legpluimveesector. Iedere parasiet heeft een gastheer nodig om te leven. De vogelmijt kiest daarvoor de hen en diverse soorten wilde vogels. Zo vind je ze ook regelmatig in vogelnesten. Incidenteel kan de vogelmijt ook zoogdieren en zelfs mensen belagen. De vogelmijt bezoekt de hen vooral 's nachts. Vogelmijten komen op alle bedrijfstypen voor, zowel in de biologische houderij als op bedrijven met verrijkte kooien of koloniehuisvesting. Een vogelmijtenplaag richt aanzienlijke schade aan op bedrijven en tast de gezondheid en het welzijn van mens en dier aan.
Groen Kennisnet  
Dossier
De Nederlandse melkveehouderij maakt een gestage ontwikkeling door, met naast een groeiend aantal dieren per bedrijf, ook aandacht voor beperking van negatieve effecten op dier, houderij, omgeving en milieu. Dit vraagt om goed afgestemd management. In deze context is het van groot belang dat de Nederlandse melkveehouderij de beschikking krijgt over technische hulpmiddelen en concrete handvaten die het mogelijk maken om de gezondheidsstatus van de koeien als individu te monitoren en te kunnen sturen (managen). Dit kan met ondersteuning van (semi-) automatische gegevensverzameling en, op termijn ook automatische verwerking hiervan. Eerdere projecten rondom het meten van veerkracht bij koeien hebben indicatoren opgeleverd voor de veerkracht van koeien rondom de transitieperiode. Het doel in dit project is om de kennis en kunde op maat bij de individuele melkveehouder, maar ook erfbetreder (met name dierenarts) en toekomstige veehouders en erfbetreders (studenten), te krijgen.
Groen Kennisnet  

Groen Kennisnet wiki

De Wiki van Groen Kennisnet is een samenwerkingsomgeving waarin je op een laagdrempelige manier kennis, informatie en lesmateriaal kunt maken en met elkaar delen. Voor een aantal Kennis op Maat projecten hebben we inmiddels een wiki gemaakt: Hokverrijking varkens (KOM20046), Precisiefruitteelt (KOM20025), De nieuwe hovenier (KOM20002),Voer voor adviseurs (KOM21001), Digitale gids natuurinclusieve akkerbouw (KOM20004), Koplopercursus melkveehouderij (KOM20005), Hernieuwbare brandstoffen (KOM20021) en Kruiden voor Landbouwhuisdieren (KOM20047).
Nieuws
Varkens zijn van nature nieuwsgierige dieren en verkennen graag hun omgeving. Bijvoorbeeld om te zoeken naar eten en drinken of om informatie te verzamelen over hun leefgebied. Of ze zoeken gelegenheid en materiaal voor lig- of nestplaatsen. Hokverrijking kan dat natuurlijke gedrag bevredigen en stimuleren, met als resultaat een betere gezondheid, welzijn en productie. De nieuwe wiki Hokverrijking voor varkens biedt volop kennis en relevante bronnen om de varkenshouder hierbij te ondersteunen.
Dierenwelzijnsweb  
Nieuws
Uit onderzoeken is gebleken dat groen in een wijk kan bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Er ligt een kans voor hoveniers en groenvoorzieners om o.a. gemeenten en burgers te ondersteunen bij het ontwikkelen van veelzijdiger groen. Hoe speel je daar als hovenier of groenvoorziener op in? Op de wikipagina “De nieuwe hovenier” van Groen Kennisnet vind je alle informatie om de sociale kant van je vak verder te ontwikkelen.
Groen Kennisnet  
Nieuws
Om in 2050 een klimaat neutrale en circulaire economie te realiseren is een omschakeling nodig naar groene grondstoffen voor chemie, materialen en brandstoffen. In al deze ketens moeten de huidige gebruikte fossiele grondstoffen worden vervangen. Om de mogelijkheden en kansen van hernieuwbare brandstoffen te laten zien aan ondernemers en studenten zijn korte kennisclips ontwikkeld.
Groen Kennisnet  

Meer leermateriaal

Sommige Kennis op Maat projecten kiezen er voor om lesmateriaal te laten ontwikkelen door een derde partij. Het kan daarna worden opgenomen in Groen Kennisnet als link naar de website van dit lesmateriaal (Biodiversiteitsmonitoring voor melkveehouderijbedrijven, KOM20019, Biodiversiteitsmonitor Open Teelten, KOM21005, Faunabeheer in de praktijk, KOM21003). Of het lesmateriaal kan worden gehost op een server van Groen Kennisnet (Fruit 4.0, KOM20025). Groen Kennisnet maakt vervolgens een nieuwsbericht om het lesmateriaal beter vindbaar te maken en onder de aandacht te brengen.

Een partnersite van Groen Kennisnet

Voor een aantal Kennis op Maat projecten maakt en beheert Groen Kennisnet een eigen partnersite waarmee ze kunnen communiceren over hun thema: Groene agenda (KOM20010) is als partnersite online en Biokennis (KOM20039).

Communicatie over KOM-projecten via Groen Kennisnet

Als er nieuwe resultaten zijn van een KOM-project kan Groen Kennisnet er een nieuwsbericht over maken. Dit nieuwsbericht wordt geplaatst op relevante Startpagina's of Partnerpagina's van Groen Kennisnet en wordt ook meegenomen in de nieuwsbrieven van Groen Kennisnet. In de agenda van Groen Kennisnet kunnen bijeenkomsten worden opgenomen die de KOM-projecten organiseren. Daarnaast worden presentaties van rapportagedagen over KOM-projecten opgenomen in de Kennisbank van Groen Kennisnet
Meer nieuwsberichten over resultaten KOM-projecten
Nieuws
Donderdag 3 maart 2022 is een consortium bestaande uit Cosun beet company, Cumela, LTO Noord, Fedecom, IRS, de onderwijsinstellingen Aeres en CIV Groen en Wageningen University & Research (WUR) gestart met een tweejarig project om bodemverdichting in de akkerbouw te voorkomen. Het project wordt ondersteund door de topsectoren Agri&Food en Tuinbouw&Uitgangsmateriaal in het kader van het programma Kennis op Maat (KOM). Het ministerie van L&V is nauw betrokken o.a. via het project PPS Beterbodem Beheer
Groen Kennisnet  
items: [] items.length: 0 itemsArray: [ "1204578", "1193078", "1022825" ]

Video's

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Ecosysteemdiensten van schelpdieren

Kennis op Maat project 'Schelpdieren, duurzaam en gezond' (KOM20006)

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Interview met Jan Roefs over mestverwaarding

Groen Kennisnet inspiratiesessie met KOM project Nutriëntenkringloop (KOM20011)

Output per KOM-project gestart in 2020

Overzicht van de resultaten per Kennis op Maat project dat is gestart in 2020 via een zoekvraag in de Kennisbank van Groen Kennisnet