Lectoraat

Duurzame Watersystemen

Samenvatting
 • Regio
  Nederland
 • Onderwerp
  Waterkwaliteit, Waterbeheer
 • Interessant voor
  Waterprofessionals, Beleidsmakers
Bekijk de bronnen
Voldoende en schoon zoetwater is van levensbelang. Toch is het niet vanzelfsprekend. Door intensivering landbouw, groei van bevolking en welvaart, neemt het gebruik van schoon zoetwater toe. Tegelijkertijd komen grond- en oppervlaktewater meer onder druk te staan van vervuiling, zoals nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen en andere microverontreinigingen. Bovendien leidt klimaatverandering tot een nieuwe dynamiek in verdamping en neerslag. Dit spanningsveld is het werkveld van het lectoraat Sustainable water systems. Lector is Peter van der Maas.

Schoon zoet water

Via toegepast onderzoek willen we bijdragen aan het veiligstellen van voldoende schoon zoetwater voor drinkwater, natuur, landbouw, recreatie en industrie. Samen met VHL-opleidingen, het Centre of Expertise Watertechnology (CEW), overheden, bedrijven en belangenverenigingen ontwikkelen we praktijkgerichte kennis, concepten en tools gericht op:

 • het verminderen van de vuilemissie naar grond- en oppervlaktewater
 • het vergroten van het zuiverend en waterbergend vermogen van de omgeving
 • het sluiten van water- en nutriëntenkringlopen
 • innovatieve monitoring

Het onderzoek is transdisciplinair van aard: kerndisciplines ( watertechnologie, eco-hydrologie, toxicologie en milieu-economie etc.) worden in een algemene, maatschappelijke context geplaatst.

Over de lector

Lector Peter van der Maas is opgeleid als milieutechnoloog aan het Van Hall Instituut en Wageningen Universiteit. In Wageningen is hij gepromoveerd op innovatieve technologie voor stikstofverwijdering. In zijn loopbaan als technoloog, onderzoeker en adviseur heeft Peter gewerkt aan veel inhoudelijke en aspecten m.b.t. waterbehandeling en waterkwaliteit. Sinds september 2017 is Peter van der Maas aan VHL verbonden als lector Sustainable water systems. Daarnaast werkt hij als strategisch adviseur watertechnologie bij WLN. Peter wil via praktijkgericht onderzoek in het lectoraat, samen met docenten en studenten, bijdragen aan de maatschappelijke opgave om schoon water voldoende beschikbaar te houden voor mens, landbouw, industrie en natuur, ook op de lange termijn.

Projecten

In uitvoering

 • Klimaatadaptieve bedrijventerreinen
 • Better Wetter
 • Burgerparticipatie in klimaatadaptatie
 • Nul emissie agrarische spoelplaats (CEW)
 • Online biomonitoring voor bewaking industrieel effluent (CEW)
 • Schoon water door duurzaam bodembeheer
 • Antibiotic resistance from agricultur (Wetsus)

Kenniskring en adviesraad

Naast de lector bestaat het lectoraat uit een kenniskring een vaste kern van docenten, onderzoekers en lectoren die het onderwijs- en onderzoeksprogramma vorm geeft.

De leden van de kenniskring:

 • Dr.ir. Peter van der Maas Waterkwaliteit en waterzuivering
 • Drs. Jasper van Belle Eco-hydrologie
 • Dr. Marije Strikwold Toxicologie
 • Ir. Xantho Klijnsma Energie en klimaat
 • Dr. Bob Laarhoven (CEW) Milieutechnologie en aquatische biologie
 • Ir. Leo Bentvelzen Milieukunde
 • Dr.ir, Sigrid Dassen Bodem- en plantkunde
 • Dr.ir. Luewton Agostinho Watertechnologie
 • Ing. Inge de Vries Programmamanagement

De adviesraad van het lectoraat bestaat uit:

 • Prof.dr. Annemarie van Wezel Hoogleraar Environmental Ecology, Universiteit van Amsterdam
 • Dr.ir. Bert Hamelers Programmadirecteur, Wetsus
 • Drs. Jan Roelsma Senior planadviseur waterkwaliteit, Wetterskip Fryslan
 • Ir. Henk Brink Manager Kwaliteit en strategie, WMD drinkwater

(Bron foto: Thinkstock)