Lectoraat

Klimaat­robuuste Landschappen

Bron foto: Eddy Teenstra, Brandportal WUR (© Eddy Teenstra)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Het lectoraat klimaatrobuuste landschappen beoogt de transitie naar klimaatrobuuste landbouw verder in gang te zetten.
Bekijk de bronnen
Het lectoraat ‘Klimaatrobuuste Landschappen: verbinden van landbouw en natuur’ met lector Dr. Ellen Weerman richt zich op de vraag op welke wijze we een klimaatrobuust landschap - een landschap dat is opgewassen tegen veranderende neerslagpatronen, meer piekbuien en droge periodes - kunnen realiseren.

Ook richt het lectoraat zich op welke wijze landbouw en natuur een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de waterkwantiteit en -kwaliteit en het verhogen biodiversiteit door op een slimme manier gebruik te maken van het landschap. Het lectoraat is een gezamenlijk lectoraat van de HAS Hogeschool en NIOO-KNAW en wordt gesubsidieerd door het SIA (LINTL.INST.L04.009).

Landbouw speelt een belangrijke rol in dit klimaatrobuuste lanschap, daarom spelen toekomstbestendige landbouwvormen een belangrijke rol in het onderzoeksprogramma dat bestaat uit 3 onderzoekslijnen: 1) landschappelijke inpassing en teelttechnieken, 2) klimaatrobuuste landbouw: waterkwaliteit en biodiversiteit en 3) agrarisch vakmanschap. Het uitgangspunt is vanuit het natuurlijke bodem-watersysteem te beredeneren wat op dit gebied mogelijk is. Dit doet het lectoraat met ondernemers, overheden en vooral ook met studenten. Het lectoraat beoogt de transitie naar klimaatrobuuste landbouw verder in gang te zetten.

Maatregelen om droogte op te vangen

Er worden al maatregelen getroffen om droge periodes beter op te vangen. Zo worden beken hersteld, zodat het water langer in een gebied blijft en beschikbaar is voor drogere periodes. Ook worden grondwaterstanden herstelt rondom natte natuurgebieden. Deze maatregelen hebben impact op de agrarische gebieden rondom de beken en natuurgebieden, de percelen worden veel natter. Op deze manier wordt beter gebruik gemaakt van het natuurlijke bodem-watersysteem.

Omschakelen naar andere landbouwvormen

Het herstellen van het natuurlijke bodem-watersysteem biedt kansen voor alternatieve vormen van landbouw die gecombineerd worden met natuurherstel. Door landbouw en natuur te verbinden kan  zowel de biodiversiteit als waterkwaliteit verbeteren in een gebied en biedt het agrariërs tegelijkertijd toekomstperspectief op percelen die niet rendabel zijn nadat de grondwaterstand omhoog is gebracht. Dit betekent voor agrariërs en natuurbeheerders een omschakeling. Het lectoraat zal onder andere zich richten op de kennis en ervaring die nodig zijn om deze omschakeling te realiseren.

Subsidieregeling

Het lectoraat Klimaatrobuuste landschappen: verbinden van landbouw en natuur wordt mede gefinancierd vanuit de subsidieregeling L.int: Lectorposities bij Instituten van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en het ministerie van LNV. Deze regeling maakt het mogelijk dat een lector aan de slag gaat bij zowel een hogeschool als een onderzoeksinstituut. De lector verbindt zo het fundamenteel onderzoek van het instituut met het praktijkgericht onderzoek van de hogeschool.