Lectoraat

Voedselproductie in een circulaire economie

Aardappels - S. Hermann & F. Richter via Pixabay
Bron foto: S. Hermann & F. Richter, Pixabay (Pixabay licence)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Het lectoraat wil oplossingen ontwikkelen die bijdragen aan de circulariteit van zowel de voedselproductie als de voedselverwerking. Lector is Rob Bakker.
Bekijk de bronnen
Het doel van het lectoraat Voedselproductie in een Circulaire Economie is bedrijven in de agrofoodsector in staat te stellen te produceren met een minimale belasting van het milieu en een zo efficiënt mogelijk gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Dit gebeurt voornamelijk door het sluiten van kringlopen en het verduurzamen van productieprocessen.

Het lectoraat wil oplossingen ontwikkelen die bijdragen aan de circulariteit van zowel de voedselproductie als de voedselverwerking. Doel is niet zozeer om zelf innovaties te ontwikkelen, maar in te zetten op tools waarmee het verduurzamingsproces gemeten kan worden. Met de bedrijven inventariseert het lectoraat praktisch realiseerbare mogelijkheden om de circulariteit van landbouw te verhogen. Het lectoraat vormt een herijking en uitbreiding van het lectoraat Duurzaam Produceren in de Agrifoodsector.

Experimenteerruimtes

Het lectoraat richt zich vooral op actuele duurzaamheidsvraagstukken die opgepakt worden in door verschillende experimenteerruimtes in Zuid-Nederland en werkt daarvoor samen met andere kennisinstellingen, bedrijven en overheden. Experimenteerruimtes zijn fysieke plaatsen waar verschillende partners elkaar ontmoeten, vraagstukken oppakken en proeven doen. Denk aan Agro Proeftuin de PeelFoodtech Brainport en het Delta Agrifood Business centrum.

Onderzoekslijnen

Het lectoraatsprogramma kent als belangrijkste onderzoekslijnen: tot waarde brengen van circulariteit, het sluiten van kringlopen en verduurzaming van productieprocessen. Daarnaast zet het lectoraat in op het tegengaan van voedselverspilling in de keten. Enkele voorbeelden van lopende projecten zijn:

  • Het programma Brabant Bemest Beter samen met Provincie Noord-Brabant, NCM en ZLTO, gericht op mestverwerking en -benutting
  • Een NWO-project samen met o.a. Wageningen University en bedrijven gericht op de ontwikkeling van diervrije melkeiwitten en wat een dergelijke nieuwe keten qua verduurzaming oplevert
  • Samenwerking met het lectoraat Design Methoden in Food van lector Antien Zuidberg en de Stichting Samen tegen Voedselverspilling gericht op het meten van voedselverspilling en het treffen van maatregelen door bedrijven op basis van die data.

Subsidieregeling

Het lectoraat wordt mede gefinancierd vanuit de subsidieregeling Lectoren Kringlooplandbouw van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en het ministerie van LNV. De regeling stimuleert een sterkere verbinding tussen hogescholen en andere kennisinstellingen op het gebied van kringlooplandbouw. Onderzoek en innovatie op het gebied van kringlooplandbouw wordt zo versterkt en de beschikbaarheid van goed opgeleid (technisch) talent vergroot.