Nieuws

Voorweiden beter voor weidevogels

Weidevogels zijn gebaat bij uitgestelde maaidatums. Maar op rijkere gronden kan het gras dan te hoog en te dicht worden voor weidevogelkuikens. Door dit grasland vroeg in het seizoen te beweiden, ontstaat er grasland dat geschikt is voor weidevogelkuikens.

Op percelen met een uitgestelde maaidatum na 1 juni kan het gras eind mei al zo hoog en dicht zijn dat het niet geschikt meer is voor weidevogelkuikens. Zou je percelen op rijkere gronden eerder weiden, dan ontstaat er een voor weidevogelkuikens geschikt grasland. Het gras is korter, opener en gevarieerder in lengte en dichtheid. Dit voorweiden doe je voor half mei. Om te onderzoeken wat de beste behandeling is werden, op twee melkveebedrijven op kleigrond in Zuidwest Friesland binnen het POP3-project, Vogels en Voorspoed Fryslân praktijkproeven uitgevoerd. Vakblad V-focus besteedt in een artikel aandacht aan dit onderzoek.

Schoonmaaien

In die proeven werd onder meer gekeken wat het effect is van schoonmaaien na voorweiden, bemesting en de lengte van de rustperiode bepaald op grashoogte, variatie in grashoogte, opbrengst en kwaliteit van het geoogste gras. Dit schoonmaaien van beweid land wordt gedaan om een gelijkmatige en schone hergroei te creëren met een hoge voederwaarde. Er is minder risico op besmetting van het kuilgras met weidemest. Bovendien ziet het land er voor het gevoel weer netjes uit, maar voor weidevogels is dit schoonmaaien niet zo zinvol.

Uit de proeven blijkt dat het schoonmaien niet zo veel effect heeft op de drogestofopbrengst en de voederwaarde van het gras. Wanneer het gras bij het uitscharen van het vee wat hoger is, resulteert het schoonmaken zelfs in een wat lagere drogestofopbrengst. Daartegenover staat dat het wel een positief effect heeft op de voederwaarde, het VEM- en RE-gehalte van het geoogste gras. In het praktijkonderzoek blijkt dat het weglaten van de bemesting weinig effect heeft op opbrengst en grashoogte, mits de rustperiode niet te lang is. Het weglaten van de bemesting levert daarom ook niet veel voordeel op voor de weidevogels, aldus het vakblad.

Opbrengst

Uit het onderzoek wordt duidelijk dat gebruik van voorbeweid grasland als kuikenland niet per definitie leidt tot een minder hoge drogestofopbrengst of voederwaarde. In sommige gevallen is een vergoeding voor melkveehouders wel op zijn plaats, bijvoorbeeld wanneer je de koeien moet uitscharen op het moment dat het beschikbare weideareaal eigenlijk niet groot genoeg is. Voor het opstellen van goede richtlijnen voor melkveehouders zou er meer onderzoek nodig zijn om het effect van bijvoorbeeld de veedichtheid of uitschaarhoogte op de kwaliteit van het kuikenland te bepalen.

De artikelen in V-focus zijn niet vrij toegankelijk. Om ze te kunnen lezen, kun je een gratis account op V-focus aanmaken.

(Bron foto: Shutterstock)