Nieuws

Beperkte beschikbaarheid houtige biomassa voor duurzame energie

Houtige biomassa die vrijkomt bij het onderhoud van landschappelijke beplantingen, wordt steeds vaker ingezet voor duurzame energieproductie. Dit is vaak regionaal georganiseerd. Omdat de vraag naar biomassa groeit zal er op termijn niet genoeg beschikbaar zijn.

De overheid heeft in de de energie- en klimaatagenda vastgelegd te streven naar een CO₂-arme energievoorziening. De uitstoot van broeikasgassen moet fors verminderen. Door energie te produceren uit hernieuwbare energiebronnen, zoals hout, kun je de CO₂-uitstoot verminderen. Steeds vaker zie je dat biomassa afkomstig van het hout uit landschappelijke beplantingen wordt ingezet voor de productie van duurzame energie. Vaak is die inzet van houtige biomassa lokaal georganiseerd.

Biomassapotentieel

De vraag is of er op termijn in Nederland wel voldoende van die biomassa beschikbaar is? Hoeveel is er beschikbaar? Probos voerde op verzoek van de overheid een studie uit. Het rapport 'Beschikbaarheid van Nederlandse verse houtige biomassa in 2030 en 2050' laat zien dat het huidige biomassapotentieel op termijn niet genoeg is om aan de vraag naar houtige biomassa te kunnen voldoen.

Uit het rapport blijkt dat het potentieel aan houtige biomassa uit bestaande houtopstanden in bos, natuur en landschap en de bebouwde omgeving zo'n 784 kton ds is. Van dit potentieel wordt op dit moment al 78% benut, zo blijkt uit de studie. De benutting vindt voor 51% in Nederland plaats en de rest wordt geëxporteerd.  De onderzoekers verwachten dat de vraag naar houtige biomassa zal verdrievoudigen naar ongeveer 899 kton ds in 2030. In 2050 zal die vraag niet veel hoger zijn.

Lokale ketens

Omdat de markt vaak lokaal georganiseerd is, het transport van verse houtige biomassa is vrij duur, zal er in beperkte mate biomassa geïmporteerd worden uit bijvoorbeeld Duitsland of België. Probos heeft in een andere studie gekeken hoe je lokale biomassaketens het beste kunt organiseren. Het bosbericht 'Lokale biomassaketens en de rol van gemeenten' gaat in op de succes en faalfactoren van die ketens en de rol van gemeenten daarin.

Lokale biomassaketens zijn vaak vrij kleinschalig georganiseerd en sterk ingebed in de samenleving. Een grote betrokkenheid bij de partners is de kracht van zo'n lokale keten. Lastiger zijn de financiële aspecten. De te onderhouden landschapselementen, van waaruit de biomassa geoogst wordt, liggen vaak sterk verspreid. Transportkosten zijn hoog en logistiek is het een uitdaging de keten te organiseren.

Voorlichting

Probos komt daarom met een aantal aanbevelingen. Zo is het belangrijk dat je een onafhankelijk coördinator hebt en dat de gemeente ondersteunt in de vorm van vergoedingen voor landschapsbeheer, het beschikbaar stellen van locaties of voorlichting. Juist bij projecten is het belangrijk omwonenden goed te informeren.

(Bron foto: )