Nieuws

Duurzaamheid in de bloembollensector

De bloembollensector staat voor de grote uitdaging om duurzaamheid te verhogen en afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.

Meer dan 60 procent van alle bloembollen in de wereld komt uit Nederland. De uitgebreide kennis en het aansprekende assortiment heeft Nederland een voorsprong gegeven op andere landen. Er zijn voortdurend ontwikkelingen in de bloembollensector, waaronder het onderzoeksprogramma Bollenrevolutie 4.0.

Bollenrevolutie 4.0

Bollenrevolutie 4.0 is een vierjarig onderzoeksprogramma van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van LNV. In dit onderzoeksprogramma gaan partners met elkaar op zoek naar de beste manieren om de bloembollenteelt te combineren met de modernste technologieën. Het doel van dit project is het verhogen van duurzaamheid, kwaliteit en efficiëntie van de Nederlandse bloembollenketen door middel van technologische innovaties voor datagedreven bollenteelt.

Het onderzoeksprogramma is dit voorjaar van start gegaan. Om te kijken welke technologieën geschikt zouden kunnen zijn, wordt er gekeken naar de impact van technologieën op economisch en milieutechnisch gebied. Ook wordt gekeken naar wat voor technologische oplossingen beschikbaar zijn voor het tekort aan arbeidskrachten op piekmomenten. Bij moderne technologieën moet gedacht worden aan precisielandbouwtechnieken op het veld, vision- en sensortechnieken en datamanagement.

Precisielandbouwtechnieken

In de visie “Vitale teelt Bloembollen 2030” wordt precisielandbouw als één van de oplossingsrichtingen genoemd. "Vitale teelt Bloembollen 2030" kijkt naar weerbaarheid, innovatie en natuurlijk kapitaal om zo een robuust teeltsysteem te ontwikkelen waarin kwaliteit en duurzaamheid voorop staan. Dit is nodig om de vooraanstaande positie van de Nederlandse bollensector te kunnen behouden en versterken. Afnemers stellen strenge eisen aan bloembollen. Ondertussen verdwijnen steeds meer chemische middelen en staat de bodemvruchtbaarheid onder druk. Een voorbeeld van innovatie in de preciesielandbouw is het ontwikkelen van autonome wagens die met met behulp van sensor- en robottechniek werkzaamheden op het veld uitvoeren.

(Bron foto: Shutterstock)