Nieuws

Eisen aan brandveiligheid stallen

Veestallen moeten voortaan brandveiliger gebouwd worden. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken (EZ) in een brief aan de Tweede Kamer.

Onderzoek brandveiligheid stallen

Stalbranden en het dierenleed dat ermee gepaard gaat, heeft veel maatschappelijke en politieke belangstelling. Jaarlijks komt een aanzienlijk aantal dieren om bij stalbranden. Oorzaken zijn vaak kortsluiting, ondoordacht optreden van de eigenaar of onwetendheid over de gevaren. Eind 2011 is het Actieplan Stalbranden 2012-2016 opgesteld met als doel het aantal stalbranden en het aantal dieren dat omkomt bij stalbranden fors te verminderen. De Dierenbescherming, het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging voor Brand- en Rampenbestrijding (NVBR), LTO Nederland en de Rijksoverheid hebben zich verenigd in een stuurgroep die toeziet op de uitvoering van de acties uit dit plan. Een belangrijke actie uit dit plan betrof het doen van onderzoek naar de vraag hoe dierverblijven brandveiliger kunnen worden en of regelgeving daar een bijdrage aan kan leveren. Wageningen UR Livestock Research heeft het onderzoek uitgevoerd, in samenwerking met het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) en de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR).

Aanpassen bouwregelgeving

Het betrof een omvangrijk onderzoek dat vele inzichten in verbetermogelijkheden heeft opgeleverd op het gebied van regelgeving, nader onderzoek, communicatie en stimuleringsbeleid. De stuurgroep Actieplan Stalbranden heeft op basis van dit onderzoek en op basis van praktijkervaring unaniem besloten het kabinet te adviseren de bouwregelgeving aan te passen en heeft aangegeven dat zij het actieplan zal actualiseren. De stuurgroep pleit ervoor om in het nieuwe Bouwbesluit regels op te nemen die gaan over gaan over de technische ruimte van een stal. Deze moet minimaal een uur brandwerend zijn. Een brand ontstaat namelijk vaak in deze ruimte, onder meer door kortsluiting. Ook moeten de materialen (constructieonderdelen van en aankleding in stallen) bij nieuwbouw en verbouw voortaan voldoen aan strengere brandveiligheidseisen (minimaal brandklasse B). Een brand kan zich in een stal vaak snel uitbreiden via deze materialen. Dit voorstel wordt door het kabinet overgenomen. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken (EZ), mede namens de ministers Blok van Wonen en Rijksdienst en Opstelten van Veiligheid en Justitie, in een brief aan de Tweede Kamer.

Aanpassing Actieplan Stalbranden 2012-2016

De stuurgroep geeft aan dat het onderzoek meer suggesties heeft opgeleverd om de brandveiligheid van stallen te verbeteren. Sommige aanbevelingen vragen meer onderzoek, andere maatregelen pakt de sector zelf op of kunnen via stimulerend beleid geregeld worden. De stuurgroep geeft aan dat ze deze onderwerpen niet laat liggen maar opneemt in het bestaande actieplan. Het kabinet ondersteunt de herijking van het actieplan en de uitwerking van de activiteiten in de praktijk.


(Bron foto: Shutterstock)

Publicaties

(9)

Links

(7)