Nieuws

Mestanalyse buiten het lab

Om overmatig gebruik van meststoffen tegen te gaan, schrijft de meststoffenwet voor dat je mest moet laten analyseren. Nu gebeurt dat in een laboratorium, mogelijk kun je het straks zelf met een NIRS-sensor.

De laboratoria die mest analyseren moeten werken volgens strenge richtlijnen. Veehouders moeten sinds 1 juli 2015 mestmonsters aanleveren van minimaal 500 gram. Voordien was een minimale omvang van een monster 650 gram, maar sommige mestmonsters waren te licht. De laboratoria namen die monsters niet in behandeling voor analyse.

In mei 2015 meldde Akkerwijzer dat 10 tot 20 % van de mestmonsters werd afgekeurd. Kan dat niet anders, vroegen veel mensen zich af. Kun je niet gewoon rekenen met de standaardwaarden of forfaitaire waarden van mest? Hans Verkerk legt in vakblad Grondig in het artikel 'Mestmonsters gewogen en te licht bevonden' uit waarom werken met forfaitaire waarden geen goed idee is.

Forfaitaire waarden

De forfaitaire waarden geven nooit de juiste waarde aan van de hoeveelheid mineralen die in mest zitten. Zou je daar wel mee werken dan is dat voor akkerbouwers lastig. Ze weten dan nooit precies hoeveel ze moeten bemesten. Het maakt precisiebemesting zinloos. Maar ook voor veehouders zelf kan het problemen opleveren voor hun mestboekhouding.

Zouden ze rekenen met de standaardwaarden, dan voeren ze meer of minder mineralen af dan de werkelijkheid. Zou de forfaitaire waarde lager zijn dan de werkelijke waarde, dan voeren ze meer mineralen af zodat ze een gat in hun mestboekhouding krijgen. Op papier moeten ze mogelijk meer mest afvoeren dan dat er is.

NIRS-Sensor

Het zou mooi zijn wanneer je zelf je mest kunt bemonsteren, en je niet afhankelijk bent van laboratoria. Mogelijk wordt dat ook realiteit. Er is een NIRS-sensor (Near Infra Red Spectroscopy) die een betrouwbaar resultaat kan leveren. Aan de hand van gereflecteerd infraroodlicht berekent die sensor het gehalte droge stof, organische stof, stikstof, fosfaat en kali in de mest.

Het ministerie van EZ hecht belang aan een nauwkeurig en fraudebestendig systeem en is daarom een pilot gestart om te kijken of de NIRS-analyses overeenkomen met laboratoriumuitslagen. Vakblad Veehouderij en Techniek schrijft erover in het artikel 'NIRS-mestanalyse: overheid start pilot.' In totaal worden in die pilot laboratoriumanalyses van zes mestsoorten, verdeeld over 260 vrachten, vergeleken met de NIRS analyses.

(Bron foto: S[il]o)